АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Закарпатської обласної ради на 2019 рік

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у діяльності Закарпатської обласної ради, заходи з їх реалізації, а також з виконання Антикорупційної стратегії

 Антикорупційна програма Закарпатської обласної ради на 2019 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади» та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування».

Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених у Законі.

Ця Антикорупційна програма поширюється на її учасників (далі – учасники), якими є посадові особи виконавчого апарату Закарпатської обласної ради.

Текст Антикорупційної програми перебуває в постійному відкритому доступі на офіційному веб-сайті обласної ради.

Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Закарпатської обласної ради.

Мета Антикорупційної програми – впровадження дієвих механізмів запобігання та виявлення корупційних правопорушень в обласній раді. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у діяльності обласної ради обумовлені основними принципами діяльності обласної ради та принципами служби в органах місцевого самоврядування, а саме:

– верховенством права;

– повагою та дотриманням прав і свобод людини та громадянина;

– законністю;

– незалежністю обласної ради, її працівників та депутатів;

– взаємодією з іншими органами місцевого самоврядування, державними органами, громадськими об’єднаннями;

– доброчесністю;

– професіоналізмом;

– ефективністю;

– стабільністю.

Обласна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.

Для реалізації повноважень обласної ради необхідно створити ефективні механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів; виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в діяльності посадових осіб; забезпечити своєчасне усунення умов та причин виникнення цих ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль за дотриманням правил щодо доброчесності, об’єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами повноважень та вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів.

Таким чином, заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності обласної ради визначено:

 1. Проведення серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції (у тому числі, проведення семінарів та інших освітніх заходів щодо внесення змін до антикорупційного законодавства).
 2. Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб обласної ради.
 3. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженими особами проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству.
 4. Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами обласної ради, під час виконання посадових обов’язків, загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.
 5. Проведення службових розслідувань за дорученням керівництва обласної ради та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

6. Виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань у діяльності обласної ради, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової в діяльності посадових осіб обласної ради.

7. Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень.

8. Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів відкритості, прозорості і неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті обласної ради суспільно важливої інформації про її діяльність.

9. Забезпечення контролю за своєчасністю подання посадовими особами обласної ради декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 1. Забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірності вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

11. Інші заходи щодо запобігання і протидії корупції згідно із законодавством.

II. Оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної ради, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

Одним із основних напрямків у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі обласної ради, а також усунення умов та причин їх виникнення.

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», розпорядженням голови Закарпатської обласної ради від 13.03.2017  2017 № 9/01-48 створено Комісію з оцінки корупційних ризиків у Закарпатській  обласній раді та розпорядженням від 30.05.2017 № 33/01-50 затверджено Положення про неї.

Для виконання поставлених завдань складено робочий план оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної ради. Комісією з оцінки корупційних ризиків виконано всі заплановані робочим планом заходи з проведення оцінки корупційних ризиків, а саме:

визначено джерела отримання інформації, необхідні для проведення ідентифікації корупційних ризиків;

визначено коло осіб, відповідальних за проведення ідентифікації корупційних ризиків;

–            ідентифіковано корупційні ризики;

–            визначено методи та способи оцінки корупційних ризиків;

–            проведено оцінку корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків комісією з оцінки корупційних ризиків в обласній раді складено звіт, який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів з їх усунення, осіб відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додається).

ІІІ. Завдання і заходи з виконання Антикорупційної програми Закарпатської обласної ради на 2019 рік

Заходами, спрямованими на запобігання корупційним та пов’язаними з корупцією правопорушеннями, є:

– проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо заходів запобігання корупції серед учасників програми;

– здійснення функцій щодо запобігання корупції;

 – підвищення рівня обізнаності у сфері законодавства з питань запобігання і виявлення корупції;

– нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми;

– створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед учасників Антикорупційної програми;

– проведення щорічної оцінки корупційних ризиків з метою обов’язкового включення їх до річної Антикорупційної програми;

– забезпечення можливості для повідомлення про корупцію, зокрема через офіційний веб-сайт, телефонний або електронний зв’язок;

– запобігання зловживанню посадовими особами під час надання відповідей на інформаційні запити;

– підвищення ефективності використання публічних коштів, зменшення фінансових втрат;

– забезпечення законності проведення процедур закупівель;

– контроль за ефективним використанням майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області;

– забезпечення в межах повноважень виконання Закону України «Про запобігання корупції» щодо своєчасного подання відповідними суб’єктами електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

– інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання або несвоєчасне подання декларацій суб’єктами декларування;

– інші заходи.

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення серед посадових осіб обласної ради організаційної та роз’яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється роз’яснювальна робота відповідно до плану заходів щодо запобігання корупції серед посадових осіб виконавчого апарату Закарпатської обласної ради на 2019 рік.

Систематично, але не рідше одного разу на півріччя, в апараті обласної ради проводитимуться навчання з питань запобігання корупційним проявам з урахуванням актуальних питань. З метою належного подання суб’єктами декларування обласної ради декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, заплановано провести семінари за темами:

вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інші заходи із запобігання корупції та впровадження стандартів доброчесності (жовтень 2019 року);

законодавство України про запобігання проявам корупції в аспекті здійснення публічних закупівель (листопад 2019 року).

Після проведення навчань планується проведення тестування серед посадових осіб місцевого самоврядування та депутатського корпусу на знання ними вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

Для новопризначених працівників, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» передбачається проведення вступного інструктажу з питань запобігання і протидії корупції, основних положень антикорупційного законодавства і правил етичної поведінки.

Передбачається також участь посадових осіб обласної ради в конференціях, круглих столах, семінарах та інших заходах з питань запобігання і протидії корупції, що проводяться в Україні.

Крім того, передбачається проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, яка полягає у наданні інформативних брошур та буклетів, в яких міститься:

– перелік заходів запобігання та протидії корупції;

– перелік заходів і методів у разі виявлення корупційного правопорушення чи конфлікту інтересів;

– ознайомлення з новинами у антикорупційному законодавстві.

У разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції круглих столів, семінарів та інших навчальних заходів з питань основних положень та вимог антикорупційного законодавства буде забезпечена участь уповноважених у таких заходах.

 

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки

 виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у обласній раді спільно з постійною комісією з питань законності, правопорядку, майна та приватизації, регламенту, забезпечують контроль за виконанням заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а також здійснюють моніторинг впровадження цих заходів щоквартально.

Виконавці програми до 20 липня  поточного року та 20 лютого наступного року інформують про виконання відповідних заходів Антикорупційної програми уповноважену особу з питань  запобігання та виявлення корупції.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважена особа) спільно з Комісією здійснює аналіз статистичних даних у сфері боротьби з корупцією, забезпечує узагальнення наданих виконавцями  Антикорупційної програми інформацій, про що інформує голову обласної ради про стан виконання Антикорупційної програми до 25 лютого наступного року.

З метою здійснення моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми Комісія проводить роботу щодо отримання, аналізу та узагальнення інформації про виконання визначених в Антикорупційній програмі заходів.

Комісія також може здійснювати моніторинг змін законодавства у сфері запобігання корупції, оцінювати результати заходів, визначених Антикорупційною програмою, виявляти нові корупційні ризики та проводити їх оцінку. Для здійснення відповідних заходів Комісія має право одержувати від структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради необхідну інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів та депутатів Закарпатської обласної ради, які не входять до складу Комісії.

За результатами моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми Комісія готує звіт.

Оцінка виконання Антикорупційної програми буде здійснюватися щопівроку  Комісією.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводитиметься з урахуванням критеріїв:

– повнота виконання;

– своєчасність виконання;

– ефективність здійснення.

Повнота виконання конкретних заходів визначатиметься при настанні наступних умов:

ініціювання внесення змін до законодавства – з дати направлення пропозиції суб’єкту нормотворення;

підготовки організаційно-розпорядчого документа – з дати підписання уповноваженою особою;

розробки документів методичного характеру – з дати погодження відповідним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної ради;

навчання – з дати проведення заходу.

Ефективність заходів буде підтверджуватися настанням наступних наслідків:

створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку з виданням нормативно-правового акта, прийняттям організаційно-розпорядчого документа, проведенням заходів навчального та методичного характеру тощо;

мінімізації ідентифікованого корупційного ризику, що підтверджено даними статистичної звітності, судовою, іншою правозастосовною практикою;

підвищення рівня довіри громадян до обласної ради (за даними моніторингу оприлюдненої інформації про роботу обласної ради, соціологічного опитування тощо);

зміцнення позитивного іміджу Закарпатської обласної ради, у тому числі на міжнародному рівні (з урахуванням громадської думки, проведених соціологічних та інших досліджень).

Зміни до Антикорупційної програми вносяться шляхом прийняття рішень обласною радою з урахуванням графіка проведення засідань обласної ради та з урахуванням необхідності дотриманням вимог частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо необхідності оприлюднення проектів рішень не  пізніше як за 20 робочих днів до дати  їх розгляду, з метою прийняття.

 

VI. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним із корупційними правопорушеннями

Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради, які відповідають за координацію роботи комунальних підприємств, установ та закладів зобов’язані здійснити та вжити заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи, а також регулярне оцінювання ризиків у її діяльності.

Здійснюється координація діяльності комунальних підприємств, установ, закладів щодо розроблення, у випадках, визначених статтею 62 Закону України «Про запобігання корупції» антикорупційної програми юридичних осіб, які в обов’язковому порядку затверджується їх керівниками.

 ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків

у діяльності Закарпатської обласної ради

 

Відповідно до розпоряджень голови Закарпатської обласної ради від 13 березня 2017 року № 9/01-48 «Про комісію з оцінки корупційних ризиків у Закарпатській обласній раді»  створено комісію з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія), до складу якої включено працівників структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради та до її роботи залучено депутатів обласної ради.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики в діяльності  обласної ради, здійснено опис та проведено їх оцінку.

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності обласної ради здійснювалося вивчення та аналіз організаційної структури  обласної ради, положень про структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради.

З урахуванням повноважень, завдань, які передбачені у діяльності обласної ради, Комісія ідентифікувала та оцінила такі корупційні ризики:

1) виникнення конфлікту інтересів;

2) недоброчесність депутатів при заповненні е-декларацій про фінансовий та майновий стан;

3) вплив на депутатів ради з метою прийняття рішення ради;

4) участь у прийнятті рішення конкурсної комісії в умовах конфлікту інтересів;

5)  передача службової інформації третім особам, без законних на те підстав;

6)  відсутність контролю за допороговими закупівлями.

7) ймовірність недоброчесних дій посадових осіб виконавчого апарату обласної ради при проведенні закупівель товарів і послуг;

8) вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на службу в органах місцевого самоврядування близьких їм осіб, неповідомлення про конфлікт інтересів;

9) надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації на запити стосовно надання публічної інформації;

10) ймовірність порушення працівниками виконавчого апарату обласної ради вимог Закону України  «Про запобігання корупції» у частині конфлікту інтересів, фінансового контролю, отримання дарунків тощо;

11) дискреційний порядок встановлення розміру премій працівникам виконавчого апарату

Враховуючи вимоги Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради, підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1) і пропозиції щодо заходів із усунення та очікувані результати (додаток 2).

Опис ідентифікованих корупційних ризиків

у діяльності обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення, чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

 

Опис корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією

Виникнення конфлікту інтересів

Особиста зацікавленість, зацікавленість у задоволенні інтересів третіх осіб

Втрата репутації депутата обласної ради, притягнення депутатів до відповідальності, скасування рішень обласної ради

Недоброчесність депутатів при заповненні е-декларацій про фінансовий та майновий стан

Приховування інформації, особиста зацікавленість

Втрата репутації депутата обласної ради, притягнення депутатів до відповідальності

Вплив на депутатів ради з метою прийняття рішення ради

Порушення норм етики, непорядність посадової особи органу місцевого самоврядування, слабкий механізм контролю

Підрив авторитету органу влади, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією

Ймовірність здійснення працівниками апарату функцій, непередбачених положенням про виконавчий апарат, посадовими інструкціями

Відсутність чітко визначених повноважень, функцій

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради

Участь у прийнятті рішення конкурсної комісії в умовах конфлікту інтересів

Приватний інтерес, відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії,

Прийняття рішень в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією, підрив авторитету органу влади, судові процеси

Відсутність контролю за допороговими закупівлями

Приватний інтерес посадової особи органу місцевого самоврядування, недобросовісність виконання посадових обов’язків, порушення норм законодавства

Неправомірне збагачення, фінансові втрати, підрив авторитету органу влади, судові процеси

Ймовірність недоброчесних дій посадових осіб виконавчого апарату обласної ради при проведенні закупівель товарів і послуг

Непроведення заходів із підвищення кваліфікації серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, відповідальних за проведення закупівель товарів і послуг

Втрата матеріальних та фінансових ресурсів,

притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на службу в органах місцевого самоврядування близьких їм осіб, неповідомлення про конфлікт інтересів

Наявність дискреційних повноважень у членів конкурсної комісії в частині оцінювання результатів співбесіди кандидата на заміщення вакантної посади

Прийняття рішень в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією, підрив авторитету органу влади, судові процеси

Надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації на запити стосовно надання публічної інформації

Приватний інтерес посадової особи органу місцевого самоврядування, недобросовісність виконання посадових обов’язків, порушення норм законодавства

Неправомірне збагачення, фінансові втрати, підрив авторитету органу влади, судові процеси

Ймовірність порушення працівниками виконавчого апарату обласної ради вимог Закону України  «Про запобігання корупції» у частині конфлікту інтересів, фінансового контролю, отримання дарунків тощо

Недобросовісне виконання працівниками своїх посадових обов’язків

Неправомірне збагачення, фінансові втрати, підрив авторитету органу влади, судові процеси

Дискреційний порядок встановлення розміру премій працівникам виконавчого апарату

Приватний інтерес посадової особи органу місцевого самоврядування, недобросовісність виконання посадових обов’язків, порушення норм законодавства

Підрив авторитету органу влади, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією

 ТАБЛИЦЯ 

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

Виникнення конфлікту інтересів

середня

Надання депутатам консультацій, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів  постійною комісією, визначеною радою, за зверненнями депутатів.Внесення змін до Регламенту обласної ради Постійна комісія з питань законності,  правопорядку, майна та приватизації, регламенту ІІ півріччя 2019 року Не потребує Мінімізація корупційного ризику
Недоброчесність депутатів при заповненні е-декларацій про фінансовий та майновий стан

висока

Проведення тренінігів, навчань з депутатами щодо правильності заповнення е-декларацій та наслідки (відповідальність) за неналежне оформлення Постійна комісія з питань законності,  правопорядку, майна та приватизації, регламенту грудень 2019 року Не потребує Мінімізація корупційного ризику

Вплив на депутатів ради з метою прийняття рішення ради

середня

Надання депутатам консультацій, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів  постійною комісією, визначеною радою, за зверненнями депутатів Уповноважена особа по запобіганню корупції спільно з питань законності,  правопорядку, майна та приватизації, регламенту

Протягом року

Не потребує

Зменшення корупційного ризику
Ймовірність здійснення працівниками апарату функцій, непередбачених положенням про виконавчий апарат, посадовими інструкціями

низька

Внесення змін до положення про виконавчий апарат, положень про структурні підрозділи виконавчого апарату, посадових обов’язків Голова обласної ради, керуючий справами виконавчого апарату, керівники структурних підрозділів виконавчого апарату І півріччя 2019 року Не потребує Мінімізація корупційного ризику
Участь у прийнятті рішення конкурсної комісії в умовах конфлікту інтересів

низька

Усунення члена конкурсної комісії від участі в організації та прийнятті рішень Голова конкурсної комісії

Протягом року

Не потребує

Зменшення корупційного ризику
Відсутність контролю за допороговими закупівлями

низька

Здійснення моніторингу цінових пропозицій при здійсненні допорогових закупівель Управління  фінансового та адміністративно-господарського забезпечення

Протягом року

Не потребує

Зменшення корупційного ризику
Ймовірність недоброчесних дій посадових осіб виконавчого апарату обласної ради при проведенні закупівель товарів і послуг

низька

Забезпечення систематичного підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату обласної ради з питань проведення закупівель товарів і послуг за бюджетні кошти та запобігання корупції, розроблення внутрішнього документа, що визначить процедуру усунення (попередження) конфлікту інтересів Управління  фінансового та адміністративно-господарського забезпечення

Протягом року

Не потребує Мінімізація корупційного ризику
Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на службу в органах місцевого самоврядування близьких їм осіб, неповідомлення про конфлікт інтересів

низька

 1. Залучення представників громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» до складу конкурсних комісій.
 2. Відображення у документації результатів проведення конкурсу на вакантні посади та обґрунтування прийнятого рішення.
Управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації

Протягом року

Не потребує

Зменшення корупційного ризику
Надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації на запити стосовно надання публічної інформації

низька

Забезпечення контролю за об’єктивним та повним об’ємом наданої інформації шляхом періодичних перевірок відповідних відповідей на запити Управління правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації

Щокварталу, до 10 числа першого місяця кварталу

Не потребує

Зменшення корупційного ризику

Ймовірність порушення працівниками виконавчого апарату обласної ради вимог Закону України  «Про запобігання корупції» у частині конфлікту інтересів, фінансового контролю, отримання дарунків тощо

низька

 1. Проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.
 2. Ознайомлення працівників виконавчого апарату обласної ради із вимогами антикорупційного законодавства.
 3. Проведення семінарів, лекцій навчань, у тому числі із залученням фахівців інших державних органів на антикорупційні теми.
 4. Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради
 5. Уповноважена особа по запобіганню корупції

1, 2. Щокварталу

3. Згідно з окремим графіком

Залучення фахівців державних органів

Зменшення корупційного ризику

Дискреційний порядок встановлення розміру премій працівникам виконавчого апарату

низька

Внесення змін до положення про порядок преміювання в частині вироблення механізму оцінки роботи працівників виконавчого апарату з урахуванням специфіки функцій і завдань працівників та механізму перевірки проведеної оцінки Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, управління  фінансового та адміністративно-господарського забезпечення Протягом року

Не потребує

Зменшення корупційного ризику

  

Заходи з реалізації відомчої політики обласної ради щодо запобігання

та протидії корупції і виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№ з/п

Найменування заходу

Особа (особи), відповідальна за виконання заходу

Строк виконання заходу

 

Індикатор виконання

1 Формування серед населення області ідеї нетерпимості до проявів корупції шляхом розповсюдження інформації на офіційному сайті обласної ради та взаємодії з інститутами громадянського суспільства у питаннях поширення серед населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя Уповноважена особа, депутати обласної ради Щомісячно Повнота виконання, своєчас-ність виконання, ефектив-ність виконання
2 Залучення населення області, як ключового носія політичної волі у сфері подолання корупції, до інформаційних  антикорупційних кампаній, що проводитимуться депутатами обласної ради в межах території відповідного виборчого округу, під час прийому виборців та інших громадян; вивчення громадської думки щодо функціонування системи запобігання корупції в області Депутати обласної ради,уповноважена особа Постійно 

 

 

 

Повнота виконання, своєчас-ність виконання, ефектив-ність виконання
3 Підвищення рівня прозорої діяльності представницького органу обласної ради, інших колегіальних органів обласної ради, виконавчого апарату обласної ради та забезпечення доступу до публічної інформації шляхом оприлюднення на офіційному сайті обласної ради:1) інформації про діяльність ради, постійних комісій, президії (план проведення, порядок денний, протоколи засідань тощо); 

2) інформації про діяльність депутатів обласної ради (відрядження, помічників-консультантів, роботу громадських приймалень тощо);

 

 

 

3) інформації про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності, плани проведення та порядок денний пленарних засідань, основні функції структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради, іншої інформації про діяльність обласної ради, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом;

 

 

 

4) оприлюднення звіту про виконання Антикорупційної програми Закарпатської обласної ради

Керівники відповідних структурних підрозділів виконавчого апарату обласної радиДепутати обласної ради, керівники відповідних структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради

структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради відповідно до функціональних повноважень

 

Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Закарпатської обласної ради

У строки, визначені нормами чинного законодавства та організаційно- розпорядчими документами  обласної ради 

 

 

Протягом п’яти робочих днів з дня затвердження/

отримання документа/

інформації

 

 

 

 

у встановлені строки

Повнота виконання, своєчас-ність виконання, ефектив-ність виконання
4 Забезпечення доброчесності та об’єктивності рішень обласної ради, інших колегіальних органів, їх членів, посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради,  вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зокрема:1) Розміщення на офіційному сайті обласної ради інформації про алгоритм дій депутатів обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради у зв’язку з встановленням наявності конфлікту інтересів;2) Розроблення та затвердження форми повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів;3)  Внесення змін до положень про колегіальні органи обласної ради, з визначенням у них правил щодо запобігання чи врегулювання конфлікту інтересів при прийнятті рішень;

4) Проведення моніторингу повідомлень про реальний/потенційний конфлікт інтересів, вжитих заходів щодо його врегулювання;

5) Проведення аналізу практики застосування положень щодо конфлікту інтересів, що містяться в Законі України «Про запобігання корупції» та законах, які визначають статус і порядок діяльності депутатів місцевих рад

Уповноважена особа

 

Керівники колегіальних органів

Уповноважена особа

Уповноважена особа,  постійна комісія обласної ради  з питань законності, протидії корупції, регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування

ІІ півріччя 2019 року Повнота виконання, своєчас-ність виконання, ефектив-ність виконання
5 Забезпечення дотримання і виконання депутатами обласної ради та посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради заходів фінансового контролю, зокрема, запровадження та проведення  перевірки фактів подання депутатами обласної ради декларацій, повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному Законом України «Про запобігання корупції» порядку Уповноважена особа Протягом року Повнота виконання, своєчас-ність виконання, ефектив-ність виконання

 

 

Навчальні заходи та заходи з поширення

 інформації щодо програм антикорупційного спрямування

з/п

Найменування заходу

Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходу

Індикатор виконання

1

Проведення для депутатів обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради  навчання на тему: «Застосування правил щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів при прийнятті рішень» та розміщення на офіційному веб-сайті матеріалів цього навчання Уповноважена особа Жовтень

2019 року,

грудень

2019 року

 

Повнота виконання, своєчасність виконання, ефективність виконання

2

Проведення для депутатів обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради навчання на тему: «Порядок подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента та суттєвої зміни у майновому стані»  і розміщення на офіційному веб-сайті матеріалів цього навчання Уповноважена особа Грудень              2019 року Повнота виконання, своєчасність виконання, ефективність виконання

3

Проведення для посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради  навчання  на тему:  «Встановленні законодавством обмеження, пов’язані з проходженням служби в органах місцевого самоврядування»  та розміщення на офіційному веб-сайті матеріалів цього навчання Уповноважена особа Червень         2019 року Повнота виконання, своєчасність виконання, ефективність виконання

4

 Проведення для посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради  навчання  на тему: «Етична поведінка посадової особи місцевого самоврядування як засіб запобігання та протидії корупції». Уповноважена особа Липень           2019 року Повнота виконання, своєчасність виконання, ефективність виконання

5

Проведення для депутатів обласної ради, посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради навчання на тему: «Відповідальність за вчинення  корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення» та розміщення на офіційному веб-сайті матеріалів цього навчання Уповноважена особа Вересень        2019 року Повнота виконання, своєчасність виконання, ефективність виконання

6

Проведення індивідуального навчання для вперше прийнятих на службу до виконавчого апарату обласної ради щодо основних положень антикорупційного законодавства України, Антикорупційної програми Уповноважена особа Протягом 7 робочих днів після призначення (обрання) Повнота виконання, своєчасність виконання, ефективність виконання

7

Розгляд на апаратних нарадах у виконавчому апараті обласної ради питання щодо запобігання і протидії корупції Голова обласної ради,   уповноважена особа Щоквартально Повнота виконання, своєчасність виконання, ефективність виконання

8

Оголошення   на засіданнях сесій Закарпатської обласної ради, колегіальних органів Закарпатської обласної ради, апаратних нарадах виконавчого апарату обласної ради, загальних зборах трудового колективу виконавчого апарату обласної ради  інформації про встановлення законодавством персональної кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності  за вчинення  корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення Голова обласної ради, керівники колегіальних органів обласної ради,    уповноважена особа Дата проведення засідання Повнота виконання, своєчасність виконання, ефективність виконання