ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
16.11.2023   №953 

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Закарпатської обласної ради
VІIІ скликання 

 

 

ЗМІСТ 

І. Загальні положення.
ІІ. Завдання, функції та права постійних комісій.
III. Організація роботи постійних комісій.
ІV. Функціональна спрямованість постійних комісій.
V. Перелік постійних комісій:

 1. З питань бюджету.
 2. З питань розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій.
 3. З питань регламенту, депутатської роботи, етики, нагороджень, правових питань та антикорупційної діяльності.
 4. З питань освіти, науки, духовності та національних меншин.
 5. З питань культури, молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і спорту.
 6. З питань екології та використання природних ресурсів, агропромислового комплексу, розвитку села та земельного устрою.
 7. З питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту населення, соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей.
 8. З питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації.
 9. З питань регіонального розвитку, адміністративно-територіального устрою, комунального майна та приватизації.

І. Загальні положення

 1. Відповідно до Конституції України, статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійні комісії Закарпатської обласної ради (далі – ради) є органами ради, що обираються радою з числа депутатів обласної ради і на строк повноважень обласної ради.

         Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 1. Постійні комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, Регламентом роботи Закарпатської обласної ради та цим Положенням про постійні комісії обласної ради.
 2. Постійні комісії обласної ради створюються для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
 3. Перелік постійних комісій обласної ради визначається радою на підставі пропозицій депутатів ради, про що сесія ради приймає відповідне рішення. У разі необхідності за пропозицією голови обласної ради, першого заступника або заступника голови ради, депутата ради, протягом строку повноважень ради можуть бути утворені нові постійні комісії або реорганізовані раніше утворені комісії, змінено їх назви, обрано новий персональний склад постійних комісій.
 4. Рада обирає постійні комісії ради у складі голови і членів комісії. Голова постійної комісії ради обирається радою за пропозицією голови обласної ради, а заступник голови та секретар постійної комісії ради обираються постійною комісією ради на її засіданні.

Рішення про персональний склад постійної комісії ради приймається на сесії відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

 1. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії ради, однак має право брати участь у засіданні будь-якої постійної комісії ради з правом дорадчого голосу.

Депутати за власним бажанням визначають постійні комісії, у яких працюватимуть. Депутат має право протягом терміну повноважень згідно з поданою заявою переходити в іншу постійну комісію, про що рада приймає відповідне рішення.

До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані голова ради, перший заступник та заступник голови ради.

 1. Повноваження голови постійної комісії або членів комісії можуть бути припинені достроково на підставі рішення ради:

– з ініціативи голови постійної комісії або члена комісії у разі подання ним заяви про відкликання його з посади за власним бажанням або переходу в іншу комісію;
– з інших підстав, зазначених у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

ІІ. Завдання, функції та права постійних комісій

 1. Постійні комісії обласної ради сприяють реалізації повноважень обласної ради у питаннях, що належать до її компетенції.
 2. Основними завданнями постійних комісій обласної ради є:

– попередній розгляд проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету;
– здійснення контролю за виконанням рішень ради;
– попередній розгляд звітів про виконання обласного бюджету, обласних програм;
– вивчення і підготовка питань про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва та інших питань, які вносяться на розгляд ради;
– розроблення проєктів рішень ради та підготовка висновків, яка визначається назвою такої комісії з профільних питань;
– виступи на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;
– попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою;
– підготовка висновків та рекомендацій з питань, які попередньо розглядаються на засіданнях постійних комісій.

 1. Питання діяльності кожної постійної комісії обласної ради визначаються функціональною спрямованістю та розробляється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи Закарпатської обласної ради VIII скликання, Положення про постійні комісії та з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

У випадку, якщо питання належить до відання кількох комісій, а також  у випадку виникнення сумнівів чи суперечностей щодо належності питання до повноважень тієї чи іншої комісії, таке питання виноситься на розгляд кожної із комісій.

 1. Постійні комісії за дорученням ради (відповідно до протокольного рішення сесії), голови обласної ради, першого заступника або заступника голови ради, або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філій, відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб і за результатами вивчення діяльності подають рекомендації на розгляд їх керівників і на розгляд ради.
 2. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії обласної ради звітів посадових осіб обласної державної адміністрації та керівників її структурних підрозділів про роботу з питань, що належать до компетенції постійної комісії.
 3. Постійні комісії мають право вивчати діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до відання обласної ради, за результатами вивчення подавати рекомендації щодо їх діяльності на розгляд обласної ради. Заслуховувати посадову особу/керівника підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, з питань, що належать до компетенції постійної комісії.

Посадові особи/керівники зобов’язані прибути на засідання постійної комісії та дати роз’яснення з питань, які розглядаються.

 1. Постійні комісії обласної ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали та документи. У разі подання недостовірної інформації або її приховування, керівники та інші посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 2. Постійні комісії обласної ради та їх голови для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради та виконання інших повноважень, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Положення, мають право створювати підготовчі комісії, робочі групи та консультаційні органи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів з правом дорадчого голосу, а також залучати їх до роботи комісій з інших питань.

III. Організація роботи постійних комісій 

 1. Постійні комісії обласної ради організовують свою роботу відповідно до Регламенту роботи Закарпатської обласної ради VIIІ скликання, Положення про постійні комісії обласної ради VІIІ скликання та функціональної спрямованості, відповідно до планів роботи, прийнятих постійними комісіями на їх засіданнях та погоджених з головою ради, а за його відсутності – з першим заступником чи заступником голови ради.

План роботи постійної комісії ради повинен відповідати головним напрямам діяльності ради і визначати організаційні форми вирішення поставлених перед радою завдань.

До плану роботи постійної комісії ради питання включаються після обговорення пропозицій на засіданні постійної комісії. План роботи комісії містить перелік основних заходів, перелік питань для розгляду на засіданнях комісії протягом планового періоду, термін їх розгляду, а також строки підготовки матеріалів і відповідальних за виконання.

План роботи затверджується на засіданні постійної комісії.

 1. Основною формою роботи постійних комісій обласної ради є засідання. Засідання скликаються головою комісії у міру необхідності, відповідно до плану роботи комісії, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання постійної комісії є повноважним, якщо в її роботі бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

Засідання постійних комісій обласної ради можуть проводитися у режимі відеоконференції (дистанційне засідання):

 • у період дії в Україні або на території області воєнного чи надзвичайного стану та протягом 30 днів після їх припинення чи скасування;
 • інших карантинних та обмежувальних заходів та протягом 30 днів після їх  припинення чи  скасування;
 • у невідкладних випадках з ініціативи голови постійної комісії.

Про засідання постійної комісії у режимі відеоконференції (дистанційне засідання) працівники виконавчого апарату обласної ради особисто повідомляють усіх членів комісії шляхом надсилання на їх електронні адреси та смс-повідомлення про таке засідання не менш як за три години до його проведення.

У разі проведення дистанційного засідання постійної комісії, у визначених Регламентом роботи обласної ради випадках, голосування щодо кожного питання порядку денного проводиться шляхом виведення головуючим на засіданні на головний екран обличчя кожного депутата, оголошення ним прізвища, імені, по батькові та свого рішення з питання порядку денного, про що секретарем постійної комісії ставиться відповідна позначка у списку членів постійної комісії та оголошується результат голосування після завершення опитування із кожного питання порядку денного.

У разі проведення дистанційного засідання постійної комісії згідно із рішенням голови постійної комісії таке засідання може проходити за участі обмеженого кола присутніх та/або без запрошених осіб.

У разі проведення дистанційного засідання постійної комісії, у визначених Регламентом роботи обласної ради випадках, присутність на її засіданні осіб, зазначених у пункті 6 розділу ІІ, за необхідності забезпечується виконавчим апаратом обласної ради шляхом доведення до їх відома технічних відомостей щодо режиму участі у дистанційному засіданні.

 1. Засідання комісії оформляються протоколами, у яких зазначається:
 • дата засідання,
 • прізвища присутніх членів комісії,
 • прізвища і посади запрошених,
 • порядок денний,
 • стисла інформація про розгляд питань порядку денного (прізвища та ініціали виступаючих, внесені ними пропозиції, результати голосування, окремі думки членів комісії, які не погоджуються з результатами голосування),
 • прийняті рішення,
 • письмова інформація щодо питань порядку денного від відсутніх із поважних причин членів комісії (за наявності).

Протокол засідання постійних комісій ради складається у двох примірниках, один з яких залишається у справах комісії, а інший передається до виконавчого апарату ради.

Всі інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань порядку денного долучаються до примірника протоколу, який зберігається у справах виконавчого апарату ради.

Протоколи засідань постійної комісії ради підписуються головою і секретарем комісії.

Запис дистанційного засідання постійної комісії є невід’ємною частиною відповідного протоколу.

 1. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.

Голова постійної комісії:

 • скликає і веде засідання комісії, розподіляє обов’язки між членами комісії, дає їм доручення, сприяє забезпеченню їх необхідними матеріалами і документами, запрошує для участі в роботі комісій, підготовчих комісій і робочих груп представників державних органів і громадськості, фахівців та вчених, підписує протоколи засідань комісії;
 • представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;
 • організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії;
 • доповідає обласній раді про роботу комісії, виступає на сесіях обласної ради з доповідями, співдоповідями;
 • не рідше одного разу на два роки звітує перед радою та один раз на рік подає письмову інформацію раді про підсумки роботи постійної комісії;
 • здійснює координацію роботи з іншими постійними комісіями обласної ради.
 1. Заступник голови постійної комісії замінює голову комісії у разі його відсутності, виконує за дорученням голови окремі його функції, а також завдання щодо організації роботи постійної комісії обласної ради.
 2. Секретар постійної комісії готує проєкти планів роботи комісії, здійснює контроль за їх виконанням, забезпечує своєчасність підготовки необхідних документів до засідань комісії, проводить облік роботи, яка виконується членами комісії, у разі відсутності голови та заступника голови комісії веде та підписує протоколи її засідань.
 3. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь у роботі постійної комісії та створених нею робочих груп, за дорученням комісії повинен вивчати питання, що належать до її відання, надавати їй свої пропозиції і висновки, сприяти виконанню прийнятих нею рекомендацій, здійснювати контроль за вжиттям заходів щодо їх виконання.

Член постійної комісії зобов’язаний запобігати корупції, виникненню ситуацій, які можуть призводити до корупційних ризиків. Член комісії зобов’язаний повідомляти комісію про конфлікт інтересів відповідно до норм Закону України «Про запобігання корупції» та статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Комісія може бути скликана за ініціативи (на вимогу) не менше однієї  третини її членів.

 1. Голова, заступник, секретар, члени постійної комісії обласної ради на час засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків із відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем роботи.
 2. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії обласної ради готують висновки та рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів членів від загального складу комісії і підписуються головою постійної комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
 3. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови чи першого заступника, заступника голови обласної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Головуючий на спільному засіданні обирається більшістю присутніх із числа керівного складу постійних комісій. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
 4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
 5. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
 6. За рішенням ради голова постійної комісії з питань бюджету може працювати в раді на постійній основі.
 7. Постійна комісія, до компетенції якої належить попередній розгляд відповідного питання, називається профільною.
 8. Постійні комісії обласної ради інформують громадськість про свою діяльність через офіційний вебсайт обласної ради, соціальні мережі та засоби масової інформації.

Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються й надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 1. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності постійних комісій ради, а також оформлення висновків, рекомендацій з профільних питань забезпечується виконавчим апаратом ради.

ІV. Функціональна спрямованість постійних комісій 

 1. Постійна комісія з питань бюджету

1.1. Попередньо розглядає проєкт обласного бюджету на відповідний рік та подає на розгляд обласної ради висновки щодо проєкту обласного бюджету.

1.2. Аналізує стан виконання прийнятого обласного бюджету і, у разі необхідності, вносить відповідні рекомендації обласній раді.

1.3. Вносить пропозиції щодо створення резервного фонду обласного бюджету.

1.4. Здійснює контроль за виконанням обласного бюджету, цільовим та економним використанням бюджетних коштів.

1.5. Розглядає звіт про виконання обласного бюджету, надає висновок  щодо затвердження звіту обласного бюджету радою.

1.6. Розглядає і готує висновки на розгляд сесії обласної ради щодо нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, дотацій вирівнювання диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ і субвенцій у бюджети міст і районів.

1.7. Разом з іншими постійними комісіями розглядає проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, готує та вносить пропозиції щодо фінансового забезпечення цільових програм, готує висновки з цих питань, заслуховує звіти про їх виконання.

1.8. Вносить пропозиції щодо ставок місцевих податків і зборів, встановлення яких належить до компетенції обласної ради.       

1.9. Розглядає пропозиції і готує висновки щодо:

 • ставок орендної плати за використання майна, що є спільною власністю територіальних громад області;
 • надання пільг щодо податків, зборів, орендних ставок, звільнення від сплати  окремих податків;
 • утворення позабюджетних фондів та фондів у складі обласного бюджету;
 • інших питань, пов’язаних з бюджетним фінансуванням.

1.10. Бере участь у:

 • розробці положень про фонди, які утворює обласна рада;
 • проведенні експертиз договорів, укладених обласною радою;
 • розгляді інших питань, пов’язаних із бюджетним фінансуванням.

1.11. Контролює питання витрачання бюджетних коштів на підприємствах та організаціях незалежно від форми власності, вносить пропозиції щодо організації і контролю з цих питань.

1.12. Розглядає проєкт Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища області та вносить пропозиції раді щодо внесення змін до нього та контролює використання коштів фонду.

1.13. Затверджує перерозподіл видатків у межах загального обсягу головних розпорядників коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах.

1.14. Розглядає пропозиції міських та районних рад і вносить на розгляд обласної ради питання щодо передачі видатків та відповідних коштів із міст та районів на виконання частини власних повноважень обласній раді.

1.15. Аналізує хід виконання обласних програм в частині використання  та дотримання головними розпорядниками коштів обласного бюджету бюджетного законодавства, а також бере участь у їх реалізації.

1.16. Розглядає інші питання, віднесені чинним законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії.

1.17 Погоджує облдержадміністрації у період між пленарними засіданнями сесій обласної ради:

приведення у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходів, видатків, кредитування та джерела фінансування обласного бюджету, розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад;

внесення змін до видатків за головними розпорядниками коштів обласного бюджету у разі, якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником обласного бюджету, якому це доручено;

внесення змін до видатків за головними розпорядниками коштів обласного бюджету у разі внесення змін до структури обласної державної адміністрації та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації;

внесення змін до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проєктно-кошторисних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в обласному бюджеті на поточний рік;

у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за тимчасовою функціональною класифікацією видатків, у тому числі обсяги регіональних програм. 

 1. Постійна комісія з питань розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій

2.1. Вивчає і вносить на розгляд ради пропозиції щодо розроблення програми економічного і соціального розвитку області та інших.

2.2. Здійснює контроль за виконанням затверджених програм соціально-економічного розвитку та заслуховує на своїх засіданнях інформації щодо їх реалізації.

2.3. Бере участь у підготовці, проведенні експертизи регіональних програм, прогнозів розвитку економіки області та готує висновки з цих питань.

2.4. Вивчає відповідність проєктів обласного бюджету програмам економічного, соціального і культурного розвитку області.

2.5. Бере участь у підготовці питань, пов’язаних із розвитком промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку, будівельної галузі, які вносяться на розгляд обласної ради.

2.6. Аналізує і вносить пропозиції щодо оптимізації обслуговування підприємств і населення області засобами автомобільного, залізничного та авіаційного транспорту.

2.7. Сприяє технічному переоснащенню промислових підприємств, будівельних організацій, розвитку головних транспортних магістралей області.

2.8. Сприяє забезпеченню безпеки руху транспортних засобів у області.

2.9. Розглядає заходи щодо розвитку телефонного, поштового зв’язку, радіофікації та телетрансляційного забезпечення населених пунктів області.

2.10. Розробляє пропозиції щодо розвитку базових галузей господарського комплексу області, заслуховує звіти керівників відповідних структурних підрозділів обласної державної адміністрації та готує відповідні висновки.

2.11. Готує відповідні висновки щодо планів забудови територій та благоустрою населених пунктів області.

2.12. Сприяє розвитку малого, середнього підприємництва, захищає законні права підприємців та підприємницьких структур.

2.13. Сприяє структурній перебудові галузей промисловості області, виходячи з потреб наповнення бюджету та відновлення роботи підприємств.

2.14. Розглядає перелік об’єктів, які фінансуються за рахунок цільових коштів спеціального фонду обласного бюджету на фінансування витрат, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування. Виходячи з реального стану шляхового господарства області, вивчає використання коштів, які спрямовуються на будівництво і утримання доріг.

2.15. Вивчає і вносить пропозиції з питань залучення альтернативних джерел енергії для забезпечення енергетичних потреб господарства області.

2.16. Сприяє залученню інвестиційних та кредитних ресурсів у розвиток економіки районів, реалізації інноваційних програм та впровадження нових технологій, розробниками яких є наукові установи області.

2.17. Готує пропозиції щодо впровадження інноваційних та інвестиційних проєктів, спрямованих на виробництво конкурентоспроможної продукції із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

2.18. Сприяє залученню кредитних ресурсів банківських установ області для реалізації програм економічного і соціального розвитку регіону.

2.19. Розробляє інші питання, віднесені чинним законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії.

2.20. Погоджує облдержадміністрації у період між пленарними засіданнями сесій обласної ради внесення змін до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проєктно-кошторисних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в обласному бюджеті. 

 1. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської роботи, етики, нагороджень, правових питань та антикорупційної діяльності

3.1. Бере участь у розробці і здійсненні заходів із забезпечення законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян на території області.

3.2. Готує висновки щодо проєктів рішень, пропозиції з питань законності, які передані комісії для попереднього розгляду, а також проєкти рішень ради з питань законності і правопорядку.

3.3. Бере участь у перевірках з питань дотримання законності на підприємствах, в установах, організаціях, що знаходяться на території області, виконання Закону України «Про звернення громадян», сприяє практичній реалізації на території, підвідомчій раді, законів України, інших нормативних актів, рішень обласної ради, заслуховує інформації керівників правоохоронних та інших органів, установ та організацій з питань забезпечення законності та правопорядку, боротьби зі злочинністю, забезпечення прав громадян.

3.4. Вивчає стан працевлаштування та соціальної адаптації громадян, звільнених із місць позбавлення волі, профілактики правопорушень серед неповнолітніх, виробляє рекомендації з цих питань.

3.5. Розглядає питання порядку денного, матеріали і проєкти рішень, що виносяться на сесії обласної ради, готує доповіді, співдоповіді з питань законності і правопорядку, що вносяться на розгляд ради.

3.6. Вивчає та узагальнює досвід організації охорони правопорядку в окремих регіонах та населених пунктах області.

3.7. Розробляє проєкт Регламенту роботи обласної ради, пропозиції, доповнення та зміни до нього і вносить їх на розгляд обласної ради, здійснює контроль за дотриманням Регламенту.

3.8. Готує висновки з питань прав і гарантій діяльності депутатів обласної ради, відкликання або дострокового припинення повноважень депутатів, дострокового припинення повноважень голови, першого заступника та заступника голови обласної ради.

3.9. Готує за дорученням ради або голови обласної ради рекомендації з питань, пов’язаних із діяльністю і дотриманням норм депутатської етики.

3.10. Аналізує, розглядає на своїх засіданнях та інформує раду про активність депутатів обласної ради на засіданнях комісій та пленарних засіданнях ради.

3.11. Несе відповідальність за реалізацію державної регуляторної політики, виконує повноваження щодо забезпечення підготовки експертного висновку та надання свого висновку про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3.12. Забезпечує реалізацію інших повноважень у здійсненні державної регуляторної політики.

3.13. Несе відповідальність за здійсненням контролю за дотриманням вимог частини першої статті 59-1 «Конфлікт інтересів» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконує повноваження з надання депутатам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

3.14. Розробляє інші питання, віднесені чинним законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії.

 1. Постійна комісія з питань освіти, науки, духовності та національних меншин

4.1. Бере участь у розробці програм економічного, соціального і культурного розвитку області, національно-культурного розвитку національних меншин.

4.2. Бере участь у розробці та реалізації заходів, спрямованих на поліпшення роботи вищих навчальних закладів, прискорення запровадження наукових розробок на підприємствах, в організаціях та установах області.

4.3. Вивчає пропозиції щодо налагодження взаємодії місцевих рад області з навчальними закладами з метою поліпшення підготовки кадрів для регіону, прискорення вирішення соціальних проблем та розвитку матеріальної бази освіти.

4.4. Вивчає можливості організації при обласній раді консультаційних центрів і груп у складі вчених, спеціалістів наукових та навчальних закладів області для надання практичної допомоги обласній раді.

4.5. Аналізує стан розвитку освіти в області, вносить рекомендації щодо розвитку, гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу в профтехучилищах і школах, поліпшення його якості, бере участь у розробці та реалізації заходів щодо створення моделей навчальних закладів, що базуються на диференційованому навчанні дітей з урахуванням раннього виявлення їх можливостей і здібностей.

4.6. Вносить пропозиції, спрямовані на підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, бере участь у розробці та реалізації заходів щодо пропаганди та поширення педагогічних знань серед населення області.

4.7. Сприяє роботі національно-культурних товариств, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст області, розвитку співробітництва у сфері міжнаціональних зв’язків із сусідніми регіонами.

4.8. Вивчає проблеми та розробляє рекомендації з питань навчання рідною мовою, вивчення її у державних навчальних закладах або через національні культурні товариства, використання національної символіки, відзначення національних свят, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних закладів.

4.9. Вивчає можливості утворення і функціонування на громадських засадах при обласній раді дорадчих органів із представників національних меншин. Готує рекомендації щодо порядку їхнього формування.

4.10. Заслуховує інформації керівників відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації з питань національностей, у справах релігій про забезпечення конституційних прав і свобод жителів області у сфері світогляду і віросповідання, реалізації прав національних меншин.

4.11. Обговорює та вносить пропозиції обласній раді щодо заснування засобів масової інформації обласної ради, призначення та звільнення їх керівників, введення депутатів обласної ради до складу редколегій та рад засновників.

4.12. Є уповноваженою (координатором) з питань дотримання вимог статті 7 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та на неї покладаються повноваження щодо надання депутатам консультацій і роз’яснень із забезпечення гендерної рівності.

4.13. Розробляє інші питання, віднесені чинним законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії.

 1. Постійна комісія з питань культури, молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і спорту

5.1. Бере участь у розробці програм економічного, соціального і культурного розвитку області.

5.2. Вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-освітніх установ та мистецьких закладів в естетичному вихованні та поліпшенні організації відпочинку населення області, сприяє збереженню самобутніх традицій, обрядів, дбайливого використання культурно-історичних пам’ятників, у тому числі історії та культури національних меншин.

5.3. Виробляє рекомендації та готує проєкти рішень обласної ради, спрямовані на соціальну підтримку молодих сімей, працевлаштування молоді, розвиток житлового будівництва для молоді, організацію дозвілля підростаючого покоління.

5.4. Заслуховує на своїх засіданнях звіти керівників служб і підрозділів, відповідальних за реалізацію молодіжної політики в області та розвиток спорту.

5.5. Вивчає проблеми та розробляє рекомендації щодо розвитку фізичної культури і спорту, поліпшення використання наявної спортивної бази, сприяє розвитку спорту в області.

5.6. Сприяє роботі національно-культурних товариств, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст області, розвитку співробітництва у сфері міжнаціональних зв’язків із сусідніми регіонами.

5.7. Заслуховує інформації керівників відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації з питань культури, молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і спорту.

5.8. Працює у тісному контакті із засобами масової інформації, сприяє їх об’єктивній роботі.

5.9. Вносить пропозиції щодо забезпечення гласності діяльності обласної ради, ознайомлення виборців із прийнятими рішеннями, підтримки престижу обласної ради шляхом повного та своєчасного інформування населення про роботу обласної ради через засоби масової інформації. Розробляє рекомендації і проєкти рішень ради, які забезпечують прямий інформаційний зв’язок ради з населенням.

5.10. Розробляє інші питання, віднесені чинним законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії.

 1. Постійна комісія з питань екології та використання природних ресурсів, земельного устрою, агропромислового комплексу, розвитку села та земельного устрою

 6.1. Вивчає і вносить пропозиції з питань охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, здійснює контроль за їх виконанням.

6.2. Готує пропозиції обласній раді щодо надання погодження на отримання та відміни дозволів на спеціальне користування природними ресурсами у випадках порушення чинного законодавства.

6.3. Розглядає і готує висновки до цільових комплексних програм охорони природи, навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на території області.

6.4. Бере участь у проведенні екологічних експертиз проєктів будівництва великих об’єктів на території області з метою недопущення їх негативного впливу на природне середовище.

6.5. Вивчає стан реалізації природоохоронних заходів, готує пропозиції щодо оздоровлення навколишнього природного середовища.

6.6. Готує пропозиції щодо встановлення правил користування водозабірними спорудами, що призначені для задоволення побутових та питних, інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води для промислових потреб.

6.7. Попередньо розглядає пропозиції щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, а також інших територій, що перебувають під особливою охороною.

6.8. Вивчає і попередньо розглядає матеріали, що подаються суб’єктами підприємницької діяльності для отримання актів гірничих відводів на користування корисними копалинами місцевого значення.

6.9. Вивчає і попередньо розглядає матеріали, що подаються суб’єктами підприємницької діяльності стосовно надання погодження з метою отримання спеціальних дозволів на користування надрами.

6.10. Сприяє вирішенню питань стосовно зниження екологічної та соціальної напруги шляхом створення системи збору, переробки та утилізації твердих побутових відходів як вторинної сировини.

6.11. Розглядає матеріали стосовно організації ведення та ефективного використання лісового господарства області.

6.12. Вивчає і готує пропозиції щодо віднесення лісів до категорій захищеності, а також щодо поділу лісів відповідно до Лісового кодексу України.

6.13. Сприяє сільськогосподарським товаровиробникам у реалізації права вільного вибору форм господарювання та напрямів виробничої діяльності, створенні умов для рівноправного функціонування підприємств різних форм власності.

6.14. Аналізує і контролює виконання цільових програм щодо раціонального використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу, земельних ресурсів, їх структури, запровадження комплексу заходів із підвищення родючості ґрунтів та захисту їх від ерозії, рекультивації, поліпшення навколишнього природного середовища.

6.15. Бере участь у підготовці, попередньому розгляді висновків щодо вилучення (викупу) і надання земельних ділянок для державних, громадських та інших потреб із земель державної власності.

6.16. Розглядає матеріали щодо врегулювання земельних відносин відповідно до чинного законодавства, заслуховує звіти керівників державних органів з цих питань.

6.17. Вивчає і вносить пропозиції обласній раді щодо формування обласного бюджету в частині фінансування певних галузей та напрямів агропромислового комплексу.

6.18. Розглядає матеріали та готує відповідні пропозиції щодо вжиття заходів із ліквідації наслідків екологічних та стихійних лих, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій.

6.19. Розглядає пропозиції щодо вдосконалення майнових і земельних відносин в агропромисловому комплексі, запровадження нового економічного механізму господарювання, взаємовідносин між виробниками сільгосппродукції.

6.20. Надає організаційну допомогу у створенні умов для впровадження в сільськогосподарське виробництво досягнень науки, передового досвіду, використанні для цього наявного наукового потенціалу області.

6.21. Розробляє інші питання, віднесені чинним законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії. 

 1. Постійна комісія з питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту населення, соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей

7.1. Вивчає і вносить пропозиції до програм економічного, соціального і культурного розвитку області в частині охорони здоров’я та здійснює контроль за їх виконанням.

7.2. Аналізує хід виконання обласних програм охорони здоров’я, бере участь у їх реалізації, розробляє пропозиції щодо першочергового будівництва та зміцнення матеріальної бази установ охорони здоров’я на території міст і районів.

7.3. Розробляє рекомендації щодо організації і впровадження страхової медицини, бере участь у розробці та здійсненні заходів із ефективного використання мережі лікарень, поліклінік, відомчих санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв, будинків та баз відпочинку, інших оздоровчих закладів різних форм власності та підпорядкування, сприяє удосконаленню медичного обслуговування дітей і дорослого населення.

7.4. Вивчає проєкт обласного бюджету, програми соціально-економічного розвитку області і вносить свої пропозиції в частині питань, пов’язаних з охороною здоров’я.

7.5. Аналізує та подає рекомендації щодо забезпечення в області санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

7.6. Аналізує стан забезпечення населення якісними медикаментами, функціонування закладів фармацевтичної галузі комунальної форми власності та вносить рекомендації з цих питань.

7.7. Аналізує стан виконання заходів із реформування медичної галузі області та вносить на розгляд ради відповідні пропозиції.

7.8. Розробляє інші питання, віднесені чинним законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії.

7.9. Вивчає і вносить пропозиції до програм зайнятості населення, економічного і соціального розвитку області в частині охорони праці, забезпечення гарантій і соціального захисту інвалідів, ветеранів та соціально незахищених категорій громадян.

 7.10. Аналізує хід виконання обласних програм у сфері зайнятості та соціального захисту населення, зокрема Програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян, а також бере участь у їх реалізації.

7.11. Вивчає та аналізує хід забезпечення передбачених законодавством заходів щодо надання необхідної допомоги та поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, військовослужбовців, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома.

7.12. Розглядає і готує висновки щодо забезпечення, згідно з чинним законодавством, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідних гарантій та соціального захисту.

7.13. Заслуховує керівників обласного та районних центрів зайнятості щодо подолання безробіття за рахунок працевлаштування на дотаційні місця, залучення до громадських робіт, перепідготовки кадрів.

7.14. Вивчає питання бронювання робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності для соціально незахищених категорій громадян.

7.15. Вивчає проєкт обласного бюджету, програм економічного, соціального і культурного розвитку області та вносить свої пропозиції в частині питань, пов’язаних із соціальним захистом населення.

7.16. Вивчає та аналізує ситуацію щодо виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах, отримує від керівників підприємств необхідну інформацію із зазначеного питання і подає рекомендації за результатами такого аналізу.

7.17. Вносить пропозиції і контролює питання щодо раціонального використання коштів обласного бюджету, які спрямовані на фінансування програм, призначених для ветеранів війни, військовослужбовців та їхніх сімей, залучення додаткових, у тому числі інвестиційних, джерел фінансування.

7.18. Взаємодіє з громадськими організаціями в межах своїх повноважень.

7.19. Вивчає та заслуховує питання щодо реабілітації та медичної допомоги ветеранів війни, військовослужбовців.

7.20. Сприяє:

– залученню для виконання соціальних програм, направлених на роботу з ветеранами війни, військовослужбовцями та їхніми сім’ями, громадських і благодійних організацій, спонсорів та меценатів;

– встановленню зв’язків, обміну досвідом з радами, громадськими організаціями медичного та соціального напрямків областей і міст України, а також інших держав, пов’язаних з питаннями, що стосуються ветеранів війни, військовослужбовців та їхніх сімей.

7.21. Вносить пропозиції обласній раді та контролює виконання рішень ради з питань:

– пов’язаних із покращенням соціального захисту ветеранів війни, військовослужбовців та їхніх сімей;

– охорони здоров’я та реабілітації ветеранів війни, військовослужбовців та їхніх сімей;

– освіти та перекваліфікації ветеранів війни, військовослужбовців та їхніх сімей;

– дозвілля та творчої, духовної реалізації ветеранів війни, військовослужбовців та їхніх сімей.

7.22. Подає рекомендації обласній раді та обласній державній адміністрації про утворення фондів соціальної допомоги ветеранам війни, військовослужбовцям та їхнім сім’ям, порядок і умови використання коштів цих фондів.

7.23. Розробляє інші питання, віднесені чинним законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії. 

 1. Постійна комісія з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації

8.1. Сприяє залученню іноземних інвестицій в економіку області, залучає підприємницькі структури до прикордонної співпраці в рамках Карпатського єврорегіону.

8.2. Разом з іншими комісіями розглядає проєкти програм економічного, соціального і культурного розвитку області, готує пропозиції щодо розвитку туристично-рекреаційного, санаторно-курортного комплексів у межах цих програм та з інших питань життєдіяльності області.

8.3. Заслуховує звіти керівників відповідних структурних підрозділів обласної державної адміністрації за напрямками своєї діяльності та готує висновки.

8.4. Вивчає і вносить пропозиції з питань розвитку туризму та рекреації, здійснює контроль за їх виконанням.

8.5. Здійснює попередній розгляд клопотань про оголошення природних територій курортними територіями місцевого значення.

8.6. Вивчає і вносить пропозиції щодо: відкриття нових і реконструкції діючих пунктів переходу на державному кордоні, спрощеного перетину державних кордонів для іноземних туристичних груп; створення робочої групи з метою вивчення наявності та пошуку фінансових джерел для інфраструктурного розвитку туристично-рекреаційної галузі із залученням відповідних громадських організацій.

8.7. Вивчає і вносить пропозиції щодо доцільності будівництва та розміщення нових туристично-рекреаційних об’єктів, а також дає рекомендації стосовно розширення діючих.

8.8. Вивчає інші питання, віднесені чинним законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії та у випадку необхідності подає на розгляд ради відповідні проєкти рішень.

8.9. Вносить пропозиції з питань підписання угод про співпрацю з іноземними партнерами.

8.10. Заслуховує висновки щодо підготовки та виконання укладених угод із транскордонного співробітництва. 

 1. Постійна комісія з питань регіонального розвитку, адміністративно-територіального устрою, комунального майна та приватизації

9.1. Бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної регіональної політики, сприяє підвищенню її ефективності, сприяє узгодженості діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області з цих питань.

9.2. Здійснює аналіз державної регіональної політики, зокрема щодо розвитку місцевого самоврядування, здійснює пошук ефективних шляхів для її реалізації в області.

9.3. Здійснює попередній розгляд питань, які належать до повноважень обласної ради у сфері державної регіональної політики, а саме:

ініціювання розроблення та затвердження регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;

забезпечення врахування інтересів територіальних громад у регіональних стратегіях розвитку та планах заходів з їх реалізації;

погодження звітів про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;

розгляду проєкту Державної стратегії регіонального розвитку України.

9.4. Бере участь у підготовці та готує, вивчає, попередньо розглядає  проєкти рішень Закарпатської обласної ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради з питань:

фінансового, матеріально-технічного, науково-методичного, кадрового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування області;

забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування області, їх асоціаціями, іншими об’єднаннями та громадськими організаціями;

місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення області;

об’єднання в асоціації та інші форми добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування;

міжрегіональних зв’язків.

9.5. Забезпечує здійснення обласною радою повноважень відповідно до закону щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування.

9.6. Забезпечує участь обласної ради у напрацюванні спільних планів дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області з метою забезпечення збалансованого розвитку регіону.

9.7. Спільно з постійною комісією з питань бюджету розглядає проєкти програм соціально-економічного і регіонального розвитку, готує і вносить пропозиції щодо фінансового забезпечення цих програм, заслуховує інформацію про хід виконання та звіт за результатами виконання обласних програм у сфері регіонального розвитку та розвитку територіальних громад.

9.8. Заслуховує інформацію щодо діяльності Агенції регіонального розвитку Закарпатської області в частині визначення пріоритетів у залученні фінансів при реалізації проєктів місцевого та /або регіонального розвитку.

9.9. Вивчає та розглядає питання ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

9.10. Здійснює контроль за управлінням майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, в межах, визначених обласною радою.

9.11. Вивчає та розглядає пропозиції, подає обласній раді висновки з питань порядку та умов передачі, продажу, надання в заставу, інших способів відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, списання основних засобів, а також придбання об’єктів в установленому законом порядку.

9.12. Готує пропозиції щодо переліку та умов приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, про здійснення державно-приватного партнерства, в тому числі на умовах концесії, вирішує інші, пов’язані з цим питання.

9.13. Перевіряє дотримання умов договорів купівлі-продажу приватизованих об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та об’єктів, переданих в концесію.

9.14. Розглядає питання передачі в оренду, суборенду об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

9.15. Вивчає і розглядає питання щодо створення, реорганізації та ліквідації, інші питання діяльності підприємств, установ і організацій, заснованих на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

9.16. Попередньо розглядає проєкти рішень, що стосуються управління підприємствами, установами і організаціями, заснованими на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, пов’язані з:

призначенням на посади їх керівників, внесені подання відповідних конкурсних комісій;

переведенням, звільненням, покладанням обов’язків;

укладенням, внесенням змін та розірванням контрактів із керівниками підприємств, установ і організацій, заснованих на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

9.17. Заслуховує звіти керівників підприємств, установ та організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, з фінансово-господарської діяльності цих об’єктів, вносить відповідні рекомендації.

9.18. Відповідно до статті 10 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» забезпечує контроль за ходом приватизації  комунального майна. Заслуховує інформацію про діяльність Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради.

9.19. Контролює використання коштів, отриманих від відчуження та оренди майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

9.20. Готує висновки з питань доцільності, порядку та умов відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

  9.21. Під час дії правового режиму воєнного стану розглядає питання щодо передачі або вилучення майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, з оперативного управління або господарського відання.

  9.22. Під час дії правового режиму воєнного стану розглядає питання щодо тимчасового розміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій комунальної та державної форми власності, які внаслідок проведення бойових дій та після введення воєнного стану були змушені залишити постійне місцезнаходження, у межах об’єктів нерухомого майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області.

9.23. Під час дії правового режиму воєнного стану розглядає питання щодо тимчасового розміщення громадських об’єднань для здійснення волонтерської діяльності в межах об’єктів нерухомого майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області.

 9.24. Під час дії правового режиму воєнного стану розглядає питання щодо тимчасового розміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій комунальної та державної форми власності, які задовольняють потреби Збройних сил України, інших військових формувань у межах об’єктів нерухомого майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, на період дії воєнного стану та на 90 календарних днів після його припинення.

9.25. Розглядає пропозиції місцевих рад та готує відповідні висновки і проєкти рішень обласної ради з питань адміністративно-територіальної реформи, перейменування, відновлення історичних назв населених пунктів, а також інші питання адміністративно-територіального устрою області.

9.26. У визначеному законодавством порядку розглядає проєкти рішень щодо погодження проєктів встановлення меж міст області.

9.27. Бере участь у підготовці та готує, вивчає, попередньо розглядає  проєкти рішень Закарпатської обласної ради, надає висновки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням рішень ради з питань:

адміністративно-територіального устрою Закарпатської області;

розвитку громадянського суспільства (включаючи питання діяльності об’єднань громадян);

9.28. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії, інші питання за дорученням ради, голови ради та заступників голови ради.