04 Декабрь 2020

  • Поздравления


    Уважаемые неповторимый!

    Добро пожаловать на официальный сайт регионального Совета. Мы приглашаем вас ознакомиться с информацией о Закарпатье и последние новости из жизни.
    «Читать дальше»
  • Объявления

  • Фото Галерея

  • Баннеры

Позиция Комиссии

Среда, 30 Март 2016

ПОЗИЦИЯ
про постійні комісії Закарпатської обласної ради VІI скликання

ЗМІСТ

I. Общие положения.

II. Задача, функції та права постійних комісій.

III. Організація роботи постійних комісій.

IV. Функціональна спрямованість постійних комісій.

V. Перелік постійних комісій:

1. На бюджет.
2. З питань розвитку бізнесу, производственная инфраструктура, Банковское дело и инвестиции.
3. З питань законності, правоохранительные, майна та приватизації, правила.
4. Образования, Наука, Культура, духовность, Молодежная политика, физической культуры и спорта, национальные меньшинства и информационной политики.
5. Вопросы экологии и природных ресурсов.
6. На здоровье.
7. Трудовые вопросы, занятости и социальной защиты населения.
8. По вопросам трансграничного сотрудничества, развитие туризма и отдыха.
9. З питань агропромислового комплексу, розвитку села, административно-территориального и земельного устройства.

И. Общие положения

1. Відповідно до Конституції України, Статьи 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійні комісії Закарпатської обласної ради (далі ради) є органами ради, що обираються радою з числа депутатів обласної ради і на строк повноважень обласної ради.

Постоянные комитеты подотчетны Совету и ответственных перед ней.

2. Постійні комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України, Закон Украины «о местных органов власти в Украине», іншими законами України, Регламентом роботи Закарпатської обласної ради та цим Положенням про постійні комісії обласної ради.

3. Постійні комісії обласної ради створюються для вивчення, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, які належать до відання ради, контроль за осуществлением решений Совета.

4. Перелік постійних комісій обласної ради визначається радою на підставі пропозицій депутатів ради, про що сесія ради приймає відповідне рішення. У разі необхідності за пропозицією голови обласної ради, першого заступника або заступника голови ради, депутата ради, протягом строку повноважень ради можуть бути утворені нові постійні комісії або реорганізовані раніше утворені комісії, змінено їх назви, обрано новий персональний склад постійних комісій.

5. Рада обирає постійні комісії ради у складі голови і членів комісії. Голова постійної комісії ради обирається радою за пропозицією голови обласної ради, а заступник голови та секретар постійної комісії ради – обираються постійною комісією ради на її засіданні.

Рішення про обрання голови постійної комісії ради та членів комісії приймається на сесії відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

6. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії ради, однак має право брати участь у засіданні будь-якої постійної комісії ради з правом дорадчого голосу.

Депутати за власним бажанням визначають постійні комісії, у яких працюватимуть. Депутат має право протягом терміну повноважень згідно з поданою заявою переходити в іншу постійну комісію, про що рада приймає відповідне рішення.

До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані голова ради, перший заступник та заступник голови ради.

7. Повноваження голови постійної комісії або членів комісії можуть бути припинені достроково на підставі рішення ради:

– з ініціативи голови постійної комісії або члена комісії у разі подання ним заяви про відкликання його з посади за власним бажанням або переходу в іншу комісію;

– з інших підстав, вказаних в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні».

II. Задача, функції та права постійних комісій

8. Постійні комісії обласної ради сприяють реалізації повноважень обласної ради у питаннях, що належать до її компетенції.

9. Основними завданнями постійних комісій обласної ради є:

попередній розгляд проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, местный бюджет;

— контроль за осуществлением решений Совета;

попередній розгляд звітів про виконання обласного бюджету, обласних програм;

вивчення і підготовка питань про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва та інших питань, которые сделаны для рассмотрения Советом;

розроблення проектів рішень ради та підготовка висновків з профільних питань;

виступи на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

попередній розгляд кандидатур осіб, предложенные для избрания, утверждение, призначення або погодження радою;

підготовка висновків та рекомендацій з питань, які попередньо розглядаються на засіданнях постійних комісій.

10. Питання діяльності кожної постійної комісії обласної ради визначаються функціональною спрямованістю, що розробляється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи обласної ради, Положення про постійні комісії та з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

11. Постоянная Комиссия от имени Совета (відповідно до протокольного рішення), Глава регионального Совета, першого заступника або заступника голови ради, або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а также на, отнесенные к компетенции Совета, місцевих державних адміністрацій, предприятия, учреждения и Организации, їх філій відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб і за результатами вивчення діяльності подають рекомендації на розгляд їх керівників і на розгляд ради.

12. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії обласної ради звітів посадових осіб обласної державної адміністрації та керівників її структурних підрозділів про роботу з питань, що належать до компетенції постійної комісії.

13. Постійні комісії мають право вивчати діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації, предприятия, установ та організацій з питань, віднесених до відання обласної ради, за результатами вивчення подавати рекомендації щодо їх діяльності на розгляд обласної ради. Заслуховувати посадову особу/керівника підприємства, учреждения, Организации, независимо от формы собственности, з питань, що належать до компетенції постійної комісії.

Посадові особи/керівники зобов’язані прибути на засідання постійної комісії та дати роз’яснення щодо питань, які розглядаються.

14. Постійні комісії обласної ради у питаннях, относящихся к их компетенции, и в порядке, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», имеют право на получение от руководителей органов, предприятия, учреждения, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали та документи. У разі подання недостовірної інформації або її приховування, керівники та інші посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

15. Постійні комісії обласної ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради мають право створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, ученых и специалистов.

III. Організація роботи постійних комісій

16. Постійні комісії обласної ради організовують свою роботу відповідно до Регламенту роботи Закарпатської обласної ради VII скликання, Положення про постійні комісії та функціональної спрямованості, відповідно до планів роботи, прийнятих постійними комісіями на їх засіданнях та погоджених з головою ради, а за його відсутності – з першим заступником чи заступником голови ради.

План роботи постійної комісії ради повинен відповідати головним напрямам діяльності ради і визначати організаційні форми вирішення поставлених перед радою завдань.

До плану роботи постійної комісії ради питання включаються після обговорення пропозицій на засіданні постійної комісії. План роботи комісії містить перелік основних заходів, перелік питань для розгляду на засіданнях комісії протягом планового періоду, термін їх розгляду, а також строки підготовки матеріалів і відповідальних за виконання.

План роботи затверджується на засіданні комісії.

17. Основною формою роботи постійних комісій обласної ради є засідання. Засідання скликаються у міру необхідності, відповідно до плану роботи комісії, но не менее одного раза в квартал.

Засідання постійної комісії є повноважним, якщо в її роботі бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

18. Засідання комісії оформляються протоколами, у яких зазначається:

– дата засідання,

– прізвища присутніх членів комісії,

– прізвища і посади запрошених,

– порядок денний,

– стисла інформація про розгляд питань порядку денного (прізвища виступаючих, внесені ними пропозиції, результати голосування, окремі думки членів комісії, які не погоджуються з результатами голосування),

– прийняті рішення,

– письмова інформація щодо питань порядку денного від відсутніх із поважних причин членів комісії (за її наявності).

Протокол засідання постійних комісій ради складається у двох примірниках, один з яких залишається у справах комісії, а інший передається до виконавчого апарату ради.

Всі інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань порядку денного долучаються до примірника протоколу, який зберігається у справах виконавчого апарату ради.

Протоколи засідань постійної комісії ради підписуються головою і секретарем комісії.

19. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.

Голова постійної комісії:

скликає і веде засідання комісії, розподіляє обов’язки між членами комісії, дает им доверенность, сприяє забезпеченню їх необхідними матеріалами і документами, запрошує для участі в роботі комісій, підготовчих комісій і робочих груп представників державних органів і громадськості, фахівців і вчених, підписує протоколи засідання комісії;

— представляет Комиссии в своих отношениях с другими органами, объединения граждан, предприятия, учреждения, организаций, а также граждане;

організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії;

доповідає обласній раді про роботу комісії, виступає на сесіях обласної ради з доповідями, співдоповідями;

не рідше одного разу на два роки звітує перед радою та один раз на рік подає письмову інформацію раді про підсумки роботи постійної комісії;
здійснює координацію роботи з іншими постійними комісіями обласної ради.

20. Заступник голови постійної комісії замінює голову комісії у разі його відсутності, виконує за дорученням голови окремі його функції, а також завдання щодо організації роботи постійної комісії обласної ради.

21. Секретар постійної комісії готує проекти планів роботи комісії, здійснює контроль за їх виконанням, забезпечує своєчасність підготовки необхідних документів до засідань комісії, проводить облік роботи, яка виконується членами комісії, у разі відсутності голови та заступника голови комісії веде та підписує протоколи її засідань.

22. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь у роботі постійної комісії та створених нею робочих груп, за дорученням комісії повинен вивчати питання, що належать до її відання, надавати їй свої пропозиції і висновки, сприяти виконанню прийнятих нею рекомендацій, здійснювати контроль за вжиттям заходів щодо їх виконання.

Комісія може бути скликана за ініціативи (на вимогу) не менше однієї третини її членів.

23. Голова, Заместитель, секретар, члени постійної комісії обласної ради на час засідань постійних комісій, а также для осуществления депутатских полномочий в других, случаях закон, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків із відшкодування середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних із депутатською діяльністю, по причине областного бюджета.

24. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії обласної ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів членів від загального складу комісії і підписуються головою постійної комісії, и в случае его отсутствия – заместитель Председателя или секретарь Комиссии. На заседаниях Комиссии подписываются Председателем и секретарем Комиссии.

25. Вопрос, которые относятся к компетенции нескольких постоянных комиссий, может быть инициирована Комиссией, а как от имени Совета, її голови чи першого заступника, заступника голови обласної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Головуючий на спільному засіданні обирається більшістю присутніх із числа керівного складу постійних комісій. Выводы и рекомендации, принятые на своих совместных совещаниях постоянных комитетов, подписано руководителями соответствующих постоянных комиссий.

26. Рекомендации постоянных комиссий при условии обязательного рассмотрения органов власти, предприятия, учреждения, организаций, должностные лица, кому они адресованы. Результаты обзора и меры должны доводиться до комитетов по этике в них период.

27. Депутаты работают в постоянных комиссиях на добровольной основе.

28. За рішенням ради голова постійної комісії з питань бюджету може працювати в раді на постійній основі.

29. Постоянная Комиссия, компетенция принадлежит предыдущего рассмотрения соответствующих вопросов, называется.

30. Постоянные комиссии областного совета информируют общественность о своей деятельности через средства массовой информации.

Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

31. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності постійних комісій ради, а також оформлення висновків, рекомендацій з профільних питань забезпечується виконавчим апаратом ради.

IV. Функціональна спрямованість постійних комісій

32. Постійна комісія з питань бюджету.

32.1. Попередньо розглядає проект обласного бюджету на відповідний рік та подає на розгляд обласної ради висновки щодо проекту обласного бюджету.

32.2. Аналізує стан виконання прийнятого обласного бюджету і у разі необхідності вносить відповідні рекомендації обласній раді.

32.3. Вносить пропозиції щодо створення резервного фонду обласного бюджету.

32.4. Здійснює контроль за виконанням обласного бюджету, цільовим та економним використанням бюджетних коштів.

32.5. Розглядає звіт про виконання обласного бюджету, надає висновок щодо затвердження звіту обласного бюджету радою.

32.6. Розглядає і готує висновки на розгляд сесії обласної ради щодо нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, дотаций выравнивания диспропорций между местными бюджетами через неравномерность сети бюджетных учреждений и субвенций в бюджеты городов и районов.

32.7. Разом з іншими постійними комісіями розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, готує і вносить пропозиції щодо фінансового забезпечення цільових програм, готує висновки з цих питань, заслуховує звіти про їх виконання.

32.8. Вносить пропозиції щодо ставок місцевих податків і зборів, встановлення яких належить до компетенції обласної ради.

32.9. Розглядає пропозиції і готує висновки щодо:

ставок орендної плати за використання майна, що є спільною власністю територіальних громад області;

надання пільг щодо податків, совещание, орендних ставок, звільнення від сплати окремих податків;

утворення позабюджетних фондів та фондів у складі обласного бюджету;

інших питань, пов’язаних з бюджетним фінансуванням.

32.10. Бере участь у:

розробці положень про фонди, які утворює обласна рада;

проведенні експертиз договорів, укладених обласною радою;

розгляді інших питань, пов’язаних із бюджетним фінансуванням.

32.11. Контролює питання витрачання бюджетних коштів на підприємствах та організаціях незалежно від форми власності, вносить пропозиції щодо організації і контролю з цих питань.

32.12. Розглядає проект Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища області та вносить пропозиції раді щодо внесення змін до нього та контролює використання коштів фонду.

32.13. Затверджує перерозподіл видатків у межах загального обсягу головних розпорядників коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах.

32.14. Розглядає пропозиції міських та районних рад і вносить на розгляд обласної ради питання щодо передачі видатків та відповідних коштів із міст та районів на виконання частини власних повноважень обласній раді.

32.15. Аналізує хід виконання обласних програм в частині використання та дотримання головними розпорядниками коштів обласного бюджету бюджетного законодавства, а також бере участь у їх реалізації.

32.16. Розглядає інші питання, віднесені чинним законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії.

32.17 Погоджує облдержадміністрації у період між пленарними засіданнями сесій обласної ради:

– приведення у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування обласного бюджету, розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад;

– внесення змін до видатків за головними розпорядниками коштів обласного бюджету у разі, якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником обласного бюджету, якому це доручено;

– внесення змін до видатків за головними розпорядниками коштів обласного бюджету у разі внесення змін до структури обласної державної адміністрації та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації.

– внесення змін до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в обласному бюджеті на поточний рік.

– в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за тимчасовою функціональною класифікацією видатків, у тому числі обсяги регіональних програм.

33. Постійна комісія з питань розвитку бізнесу, производственная инфраструктура, Банковское дело и инвестиции

33.1. Вивчає і вносить на розгляд ради пропозиції щодо розроблення програми економічного і соціального розвитку області та інших.
33.2. Здійснює контроль за виконанням затверджених програм соціально-економічного розвитку та заслуховує на своїх засіданнях інформації щодо їх реалізації.
33.3. Бере участь у підготовці, проведенні експертизи регіональних програм, прогнозів розвитку економіки області та готує висновки з цих питань.
33.4. Вивчає відповідність проектів обласного бюджету програмам економічного, соціального і культурного розвитку області.

33.5. Бере участь у підготовці питань, пов’язаних із розвитком промисловості, Энергия, транспорту та зв’язку, будівельної галузі, які вносяться на розгляд обласної ради.

33.6. Аналізує і вносить пропозиції щодо оптимізації обслуговування підприємств і населення області засобами автомобільного, залізничного та авіаційного транспорту.

33.7. Сприяє технічному переоснащенню промислових підприємств, будівельних організацій, розвитку головних транспортних магістралей області.

33.8. Сприяє забезпеченню безпеки руху транспортних засобів у області.

33.9. Розглядає заходи щодо розвитку телефонного, телеграфного та поштового зв’язку, радіофікації та телетрансляційного забезпечення населених пунктів області.

33.10. Розробляє пропозиції щодо розвитку базових галузей господарського комплексу області, заслуховує звіти керівників відповідних структурних підрозділів обласної державної адміністрації та готує відповідні висновки.

33.11. Готує відповідні висновки щодо планів забудови територій та благоустрою населених пунктів області.

33.12. Сприяє розвитку малого, середнього підприємництва, захищає законні права підприємців та підприємницьких структур.

33.13. Сприяє структурній перебудові галузей промисловості області, виходячи з потреб наповнення бюджету та відновлення роботи підприємств.

33.14. Розглядає перелік об’єктів, які фінансуються за рахунок цільових коштів спеціального фонду обласного бюджету на фінансування витрат, связанные со строительством, Реконструкция, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування. Виходячи з реального стану шляхового господарства області, вивчає використання коштів, направляемых на строительство и содержание дорог.

33.15. Изучает и вносит предложения по вопросам привлечения альтернативных источников энергии для обеспечения энергетических потребностей хозяйства области.

33.16. Сприяє залученню інвестиційних та кредитних ресурсів у розвиток економіки районів, реалізації інноваційних програм та впровадження нових технологій, розробниками яких є наукові установи області.

33.17. Готує пропозиції щодо впровадження інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на виробництво конкурентоспроможної продукції із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

33.18. Сприяє залученню кредитних ресурсів банківських установ області для реалізації програм економічного і соціального розвитку регіону.

33.19. Розробляє інші питання, віднесені чинним законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії.

33.20. Погоджує облдержадміністрації у період між пленарними засіданнями сесій обласної ради:

– внесення змін до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в обласному бюджеті.

34. Постійна комісія з питань законності, правоохранительные, майна та приватизації, правила.

34.1. Бере участь у розробці і здійсненні заходів із забезпечення законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян на території області.

34.2. Готує висновки щодо проектів рішень, пропозиції з питань законності, які передані комісії для попереднього розгляду, а також проекти рішень ради з питань законності і правопорядку.

34.3. Бере участь у перевірках з питань дотримання законності на підприємствах, в установах, організаціях, що знаходяться на території області, виконання Закону України «Про звернення громадян», сприяє практичній реалізації на території, підвідомчій раді, законів України, інших нормативних актів, решения областного Совета, заслуховує інформації керівників правоохоронних та інших органів, установ та організацій з питань забезпечення законності та правопорядку, борьба с преступностью, забезпечення прав громадян.

34.4. Вивчає стан працевлаштування та соціальної адаптації громадян, звільнених із місць позбавлення волі, профілактики правопорушень серед неповнолітніх, виробляє рекомендації з цих питань.

34.5. Розглядає питання порядку денного, матеріали і проекти рішень, що виносяться на сесії обласної ради, готує доповіді, співдоповіді з питань законності і правопорядку, що вносяться на розгляд ради.

34.6. Вивчає та узагальнює досвід організації охорони правопорядку в окремих регіонах та населених пунктах області.

34.7. Розробляє проект Регламенту обласної ради, предложения, доповнення та зміни до нього і вносить їх на розгляд обласної ради, здійснює контроль за дотриманням Регламенту.

34.8. Готує висновки з питань прав і гарантій діяльності депутатів обласної ради, відкликання або дострокового припинення повноважень депутатів, дострокового припинення повноважень голови, першого заступника та заступника голови обласної ради.

34.9. Готує за дорученням ради або голови обласної ради рекомендації з питань, пов’язаних із діяльністю і дотриманням норм депутатської етики.

34.10. Аналізує, розглядає на своїх засіданнях та інформує раду про активність депутатів обласної ради на засіданнях комісій та пленарних засіданнях ради.

34.11. Розглядає на засіданнях питання щодо продажу, надання в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, що забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні обласної ради, готує відповідні висновки з цих питань.

34.12. Готує у встановленому законом порядку рекомендації та висновки з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, города, города в регионе, що перебувають в управлінні обласної ради.

34.13. Попередньо вивчає та обговорює на своїх засіданнях проекти рішень обласної ради з питань ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, города, города в регионе, Именно в управлении регионального Совета.

34.14. Вивчає умови залучення в порядку, встановленому законом, предприятия, учреждения и Организации, що не відносяться до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної території, організовує та координує цю роботу, в разі необхідності розробляє рекомендації з цих питань.

34.15. Заслуховує керівників підприємств, учреждения и Организации, принадлежащих к общей собственности территориальных общин сел, города, города в регионе, про виконання рішень обласної ради із зазначених питань.

34.16. В соответствии со статьей 10 Закону України «Про приватизацію державного майна» забезпечує контроль за ходом приватизації комунального майна. Заслуховує інформацію про діяльність управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради.

34.17. Контролює використання коштів, отриманих від відчуження та оренди майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, города, города в регионе.

34.18. Готує висновки з питань доцільності, порядку та умов відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, города, города в регионе.

34.19. Вносить пропозиції і висновки щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, города, міст області та передачі їх іншим суб’єктам права власності.

34.20. Несе відповідальність за реалізацію державної регуляторної політки, виконує повноваження щодо забезпечення підготовки експертного висновку та надання свого висновку про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 и 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

34.21. Несе відповідальність за здійсненням контролю за дотриманням вимог частини першої статті 59-1 «Конфлікт інтересів» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконує повноваження з надання депутатам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

34.22. Розробляє інші питання, віднесені чинним законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії.

35. Образования, Наука, Культура, духовность, Молодежная политика, физической культуры и спорта, национальные меньшинства и информационной политики.

35.1. Бере участь у розробці програм економічного, соціального і культурного розвитку області, національно-культурного розвитку національних меншин.

35.2. Бере участь у розробці та реалізації заходів, спрямованих на поліпшення роботи вищих навчальних закладів, прискорення запровадження наукових розробок на підприємствах, в організаціях та установах області.

35.3. Вивчає пропозиції щодо налагодження взаємодії місцевих рад області з навчальними закладами з метою поліпшення підготовки кадрів для регіону, прискорення вирішення соціальних проблем та розвитку матеріальної бази освіти.

35.4. Вивчає можливості організації при обласній раді консультаційних центрів і груп у складі вчених, спеціалістів наукових та навчальних закладів області для надання практичної допомоги обласній раді.

35.5. Аналізує стан розвитку освіти в області, вносить рекомендації щодо розвитку, гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу в профтехучилищах і школах, поліпшення його якості, бере участь у розробці та реалізації заходів щодо створення моделей навчальних закладів, що базуються на диференційованому навчанні дітей з урахуванням раннього виявлення їх можливостей і здібностей.

35.6. Вносить пропозиції, направленные на повышение ответственности родителей за воспитание детей, бере участь у розробці та реалізації заходів щодо пропаганди та поширення педагогічних знань серед населення області.

35.7. Вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-освітніх установ та мистецьких закладів в естетичному вихованні та поліпшенні організації відпочинку населення області, сприяє збереженню самобутніх традицій, обряды, дбайливого використання культурно-історичних пам’ятників, у тому числі історії та культури національних меншин.

35.8. Виробляє рекомендації та готує проекти рішень обласної ради, спрямовані на соціальну підтримку молодих сімей, працевлаштування молоді, розвиток житлового будівництва для молоді, організацію дозвілля підростаючого покоління.

35.9. Заслуховує на своїх засіданнях звіти керівників служб і підрозділів, відповідальних за реалізацію молодіжної політики в області та розвиток спорту.
35.10. Вивчає проблеми та розробляє рекомендації щодо розвитку фізичної культури і спорту, подолання відомчих підходів та поліпшення використання наявної спортивної бази, сприяє розвитку спорту в області.
35.11. Сприяє роботі національно-культурних товариств, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, города, города в регионе, розвитку співробітництва у сфері міжнаціональних зв’язків із сусідніми регіонами.
35.12. Вивчає проблеми та розробляє рекомендації з питань навчання рідною мовою, вивчення її в державних навчальних закладах або через національні культурні товариства, использование национальных символов, відзначення національних свят, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних закладів.
35.13. Вивчає можливості утворення і функціонування на громадських засадах при обласній раді дорадчих органів із представників національних меншин. Готує рекомендації щодо порядку їхнього формування.

35.14. Заслуховує інформації керівників відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації з питань національностей, у справах релігій про забезпечення конституційних прав і свобод жителів області у сфері світогляду і віросповідання, реалізації прав національних меншин.
36.15. Обговорює та вносить пропозиції обласній раді щодо заснування засобів масової інформації обласної ради, призначення та звільнення їх керівників, введення до складу редколегій та рад засновників депутатів обласної ради.

35.16. Працює у тісному контакті із засобами масової інформації, кореспондентським корпусом, сприяє їх об’єктивній роботі.

35.17. Вносить пропозиції щодо забезпечення гласності діяльності обласної ради, ознайомлення виборців із прийнятими рішеннями, підтримки престижу обласної ради шляхом повного та своєчасного інформування населення про роботу обласної ради через засоби масової інформації.
35.18. Розробляє рекомендації і проекти рішень ради, які забезпечують прямий інформаційний зв’язок ради з населенням.

35.19. Є уповноваженою (координатором) з питань дотримання вимог статті 7 Закон Украины «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» і на неї покладаються повноваження щодо надання депутатам консультацій та роз’яснень із забезпечення гендерної рівності.

35.20. Розробляє інші питання, віднесені чинним законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії.

36. Постійна комісія з питань Экология и природные ресурсы.

36.1. Вивчає і вносить пропозиції з питань охорони навколишнього природного середовища, использование природных ресурсов, здійснює контроль за їх виконанням.

36.2. Готує пропозиції обласній раді щодо надання погодження на отримання та відміни дозволів на спеціальне користування природними ресурсами у випадках порушення чинного законодавства.

36.3. Розглядає і готує висновки до цільових комплексних програм охорони природи, навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на території області.

36.4. Участвует в проведении экологических экспертиз проектов строительства крупных объектов на территории области с целью недопущения их негативного воздействия на окружающую среду.

36.5. Вивчає стан реалізації природоохоронних заходів, готує пропозиції щодо оздоровлення навколишнього природного середовища.

36.6. Готує пропозиції щодо встановлення правил користування водозабірними спорудами, що призначені для задоволення побутових та питних, інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води для промислових потреб.

36.7. Попередньо розглядає пропозиції щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, а також інших територій, що перебувають під особливою охороною.

36.8. Изучает и предварительно рассматривает материалы, що подаються суб’єктами підприємницької діяльності для отримання актів гірничих відводів на користування корисними копалинами місцевого значення.

36.9. Изучает и предварительно рассматривает материалы, що подаються суб’єктами підприємницької діяльності стосовно надання погодження з метою отримання спеціальних дозволів на користування надрами.

36.10. Сприяє вирішенню питань стосовно зниження екологічної та соціальної напруги шляхом створення системи збору, переробки та утилізації твердих побутових відходів як вторинної сировини.

36.11. Розглядає матеріали стосовно організації ведення та ефективного використання лісового господарства області.

36.12. Вивчає і готує пропозиції щодо віднесення лісів до категорій захищеності, а також щодо поділу лісів відповідно до Лісового кодексу України.
36.13. Розробляє інші питання, віднесені чинним законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії.

37. Постійна комісія з питань охорони здоров’я.

37.1. Вивчає і вносить пропозиції до програм економічного, соціального і культурного розвитку області в частині охорони здоров’я та здійснює контроль за їх виконанням.

37.2. Аналізує хід виконання обласних програм охорони здоров’я, бере участь у їх реалізації, розробляє пропозиції щодо першочергового будівництва та зміцнення матеріальної бази установ охорони здоров’я на території міст і районів.

37.3. Розробляє рекомендації щодо організації і впровадження страхової медицини, бере участь у розробці та здійсненні заходів із ефективного використання мережі лікарень, поліклінік, відомчих санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв, будинків та баз відпочинку, інших оздоровчих закладів різних форм власності та підпорядкування, сприяє удосконаленню медичного обслуговування дітей і дорослого населення.

37.4. Вивчає проект обласного бюджету, програми соціально-економічного розвитку області і вносить свої пропозиції в частині питань, пов’язаних з охороною здоров’я.

37.5. Аналізує та подає рекомендації щодо забезпечення в області санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

37.6. Аналізує стан забезпечення населення якісними медикаментами, функціонування закладів фармацевтичної галузі комунальної форми власності та вносить рекомендації з цих питань.

37.7. Розробляє інші питання, віднесені чинним законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії.

37.8 Надає висновки щодо надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, протезування, придбання імплантантів, проведення оперативних втручань, в тому числі за межами України, за поданням департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

38. Постійна комісія з питань праці, занятости и социальной защиты населения.

38.1. Вивчає і вносить пропозиції до програм зайнятості населення, економічного і соціального розвитку області в частині охорони праці, забезпечення гарантій і соціального захисту інвалідів, ветеранів та соціально незахищених категорій громадян.

38.2. Аналізує хід виконання обласних програм у сфері зайнятості та соціального захисту населення, зокрема Програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян, а також бере участь у їх реалізації.
38.3. Вивчає та аналізує хід забезпечення передбачених законодавством заходів щодо надання необхідної допомоги та поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, Ветераны войны и труда, учасників АТО, Многодетные семьи, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома.
38.4. Розглядає і готує висновки щодо забезпечення, в соответствии с действующим законодательством, громадянам, пострадавших от чернобыльской катастрофы, соответствующих гарантий и социальной защиты.

38.5. Заслуховує керівників обласного та районних центрів зайнятості щодо подолання безробіття за рахунок працевлаштування на дотаційні місця, залучення до громадських робіт, перепідготовки кадрів.

38.6. Вивчає питання бронювання робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності для соціально незахищених категорій громадян.

38.7. Вивчає проект обласного бюджету, програм економічного, соціального і культурного розвитку області і вносить свої пропозиції в частині питань, пов’язаних із соціальним захистом населення.

38.8. Вивчає та аналізує ситуацію щодо виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах, отримує від керівників підприємств необхідну інформацію із зазначеного питання та подає рекомендації за результатами розгляду.

38.9. Розробляє інші питання, віднесені чинним законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії.

39. Постійна комісія з питань транскордонного співробітництва, развитие туризма и отдыха.

39.1. Сприяє залученню іноземних інвестицій в економіку області, залучає підприємницькі структури до прикордонної співпраці в рамках Карпатського єврорегіону.
39.2. Разом з іншими комісіями розглядає проекти програм економічного, соціального і культурного розвитку області, готує пропозиції щодо розвитку туристично-рекреаційного, санаторно-курортного комплексів в межах цих програм та з інших питань життєдіяльності області.

39.3. Заслуховує звіти керівників відповідних структурних підрозділів обласної державної адміністрації по напрямах своєї діяльності та готує висновки.

39.4. Вивчає і вносить пропозиції з питань розвитку туризму та рекреації, здійснює контроль за їх виконанням.

39.5. Здійснює попередній розгляд клопотань про оголошення природних територій курортними територіями місцевого значення.

39.6. Вивчає і вносить пропозиції щодо: відкриття нових і реконструкції діючих пунктів переходу на державному кордоні, спрощеного перетину державних кордонів для іноземних туристичних груп; створення робочої групи з метою вивчення наявності та пошуку фінансових джерел для інфраструктурного розвитку туристично-рекреаційної галузі із залученням відповідних громадських організацій.

39.7. Вивчає і вносить пропозиції щодо доцільності будівництва та розміщення нових туристично-рекреаційних об’єктів, а також дає рекомендації стосовно розширення діючих.

39.8. Розробляє інші питання, віднесені чинним законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії.

39.9 Вносить пропозиції з питань підписання угод про співпрацю з іноземними партнерами.

39.10 Заслуховує висновки щодо підготовки та виконання укладених угод із транскордонного співробітництва.

40. Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, розвитку села, административно-территориального и земельного устройства.

40.1. Здійснює контроль за виконанням законів про пріоритетний розвиток соціальної інфраструктури села, Агропромышленный комплекс.

40.2. Способствует сельскохозяйственным товаропроизводителям в реализации права свободного выбора форм хозяйствования и направлений производственной деятельности, створенні умов для рівноправного функціонування підприємств різних форм власності.
40.3. Аналізує і контролює виконання цільових програм щодо раціонального використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу, Земельные ресурсы, їх структури, запровадження комплексу заходів із підвищення родючості ґрунтів та захисту їх від ерозії, рекультивації, поліпшення навколишнього природного середовища.

40.4. Бере участь у підготовці, попередньому розгляді висновків щодо вилучення (Потери права выкупа) і надання земельних ділянок для державних, громадських та інших потреб із земель державної власності.

40.5. Бере участь у підготовці, попередньому розгляді висновків про зміну меж населених пунктів та про встановлення меж районів і сільських рад.
40.6. Готує висновки, проекти рішень ради з питань утворення об’єднаної територіальної громади.

40.7. Розглядає на своїх засіданнях і вносить на затвердження обласною радою Положення про зміст, опис і порядок використання символіки області.
40.8. Розглядає пропозиції місцевих рад та готує відповідні висновки і проекти рішень обласної ради з питань адміністративно-територіальної

реформи, перейменування, відновлення історичних назв населених пунктів, а також інші питання адміністративно-територіального устрою області.

40.9. Розглядає матеріали щодо врегулювання земельних відносин відповідно до чинного законодавства, заслуховує звіти керівників державних органів з цих питань.

40.10. Вивчає і вносить пропозиції обласній раді щодо формування обласного бюджету в частині фінансування певних галузей та напрямів агропромислового комплексу.

40.11. Розглядає матеріали та готує відповідні пропозиції щодо вжиття заходів із ліквідації наслідків екологічних та стихійних лих, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій.

40.12. Розглядає пропозиції щодо вдосконалення майнових і земельних відносин в агропромисловому комплексі, запровадження нового економічного механізму господарювання, взаємовідносин між виробниками сільгосппродукції.
40.13. Надає організаційну допомогу у створенні умов для впровадження в сільськогосподарське виробництво досягнень науки, передового досвіду, використанні для цього наявного наукового потенціалу області.

40.14. Розробляє інші питання, віднесені чинним законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії.

 


Дома  Карта   электронной почты: admin@zak-rada.gov.ua Вверх