19 січня 2022

Координаційна рада

П’ятниця, 2 лютого 2018

Р І Ш Е Н Н Я 

Координаційної ради з питань місцевого самоврядування

при голові Закарпатської обласної ради

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, тел.: (03122) 61-31-40, факс: 61-43-64

web:www.zakarpatrada.gov.ua, е-mailadmin@zakrada.gov.ua,  код ЄДРПОУ 25435963

 

         № 1                                                                 вiд 25 січня 2018  року

 

 

Про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування

при голові Закарпатської обласної ради

VІІ скликання у новій редакції

 

З метою сприяння органам місцевого самоврядування області у реалізації принципів місцевого самоврядування, визначених Конституцією України і Європейською хартією місцевого самоврядування, вироблення узгодженої позиції щодо соціально-економічного та гуманітарного розвитку краю, ефективного використання економічного потенціалу області, підвищення її інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності, підготовки пропозицій щодо визначення першочергових заходів із впровадження європейських демократичних стандартів у сфері територіальної організації місцевого самоврядування,

Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Закарпатської обласної ради

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові Закарпатської обласної ради VІІ скликання у новій редакції, що додається.

2. Затвердити склад Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Закарпатської обласної ради VІІ скликання у новій редакції згідно з додатком.

 

 

 

Голова Координаційної ради

                         М. Рівіс

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Координаційної ради

                                                        від  25.01.2018 року   № 1

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування

при голові Закарпатської обласної ради VІІ скликання у новій редакції

 

І. Загальні положення

1.1  Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Закарпатської обласної Ради VІІ скликання (далі – Координаційна рада) у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими нормативно-правовими актами у сфері місцевого самоврядування, рекомендаціями Координаційної ради  та цим Положенням.

1.2  Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом і діє при голові обласної ради на громадських засадах упродовж сьомого скликання.

1.3  До складу Координаційної ради входять:

– голова обласної ради – голова Координаційної ради;

– перший заступник голови обласної ради;

– заступник голови обласної ради;

– керуючий справами виконавчого апарату обласної ради;

– голови районних рад (за  згодою);

– міські голови міст обласного значення (за згодою);

– міські голови міст районного значення (за згодою);

– голови об’єднаних міських територіальних громад (районних центрів) (за згодою);

– селищні голови (районних центрів) (за згодою).

ІІ. Організація роботи Координаційної ради

 

2.1   Основною   формою   роботи   Координаційної  ради   є   засідання,  які проводяться   в   міру  необхідності,   але   не   рідше  одного   разу  на  квартал.  Засідання Координаційної ради  є повноважним, якщо у ньому бере  участь не менше половини від її складу.  Координаційна рада здійснює свою діяльність на принципах законності, гласності та колегіальності.

2.2   Засідання можуть скликатися як за пропозицією голови обласної ради – голови Координаційної ради, так і за пропозицією однієї третини від загального складу Координаційної ради.

2.3  Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова обласної ради – голова Координаційної ради, а в разі його відсутності – перший заступник голови або заступник голови обласної ради. За їх відсутності – обраний Координаційною радою головуючий.

2.4  Час і місце проведення чергового засідання Координаційної ради та орієнтовний перелік питань, що мають розглядатися на ньому, визначає голова обласної ради. Пропозиції щодо формування порядку денного цих засідань та їх періодичності можуть вноситися членами Координаційної ради.

2.5  У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади інших рівнів, керівники асоціацій і об’єднань місцевого самоврядування.

2.6  Організаційно-технічне та інформаційне  забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат обласної ради.

 

ІІІ. Повноваження Координаційної ради

 

3.1  Координаційна рада приймає рішення, які мають рекомендаційний характер і підписуються головуючим на засіданні.  Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів членів  Координаційної ради, які беруть участь у її засіданні.

3.2   Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє із президією, постійними комісіями обласної ради, виконавчим апаратом обласної ради, органами місцевого самоврядування інших рівнів, місцевими органами виконавчої влади області, громадськістю.

3.3. У разі необхідності можуть проводитися розширені та виїзні засідання Координаційної ради, а також спільні засідання Координаційної ради і президії обласної ради.

3.4  Координаційна рада:

– сприяє  районним, міським, селищним, сільським радам області у  вирішенні питань місцевого самоврядування, здійснює аналіз актуальних питань розвитку місцевого самоврядування в області;

–     готує пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері місцевого самоврядування,  з питань  адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади в Україні;

–     бере участь в організації обговорення в органах місцевого самоврядування, депутатами місцевих рад, членами територіальних громад проектів нормативно-правових актів  у сфері місцевого самоврядування, а також проектів рішень, що вносяться на розгляд обласної ради;

– сприяє реалізації принципів Європейської Хартії про місцеве самоврядування, рекомендацій Ради Європи та її органів з питань місцевого самоврядування, аналізує ефективність впровадження в практику місцевого самоврядування відповідних програм і зарубіжного досвіду;

–     обговорює стан економічного і соціального розвитку області, територіальних громад;

–   аналізує практичну діяльність органів  місцевого  самоврядування
щодо затвердження і реалізації регіональних, комплексних програм з питань соціально-економічного та культурного розвитку, інших цільових програм, розробляє практичні рекомендації з цих питань;

–     вивчає діяльність органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження   і   виконання  місцевих  бюджетів,  готує  пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;

– розглядає питання щодо підвищення ефективності управління комунальною власністю, розв’язання проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності територій, розвитку соціальної сфери територіальних громад;

– проводить аналіз стану організаційної роботи органів місцевого самоврядування у здійсненні ними наданих законом повноважень, підвищенні ефективності роботи постійних комісій, виконавчих органів місцевих рад, зміцненні і вдосконаленні зв’язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;

–  сприяє налагодженню ефективної взаємодії та конструктивних взаємозв’язків органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у вирішення питань місцевого значення;

–  забезпечує вивчення, узагальнення і поширення досвіду та кращої практики роботи з питань, які відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування області;

–     спрямовує увагу на поліпшення навчання посадових осіб місцевого самоврядування,  підтримує зв’язки з асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями в системі місцевого самоврядування; аналізує ефективність впровадження в практику місцевого самоврядування перспективних програм зарубіжного досвіду;

–      сприяє у проведенні семінарів, круглих столів, тематичних зустрічей, у тому числі виїзних, з актуальних питань розвитку місцевого самоврядування за участю посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад  області.

 

Додаток

до рішення Координаційної ради

від 25.01.2018 року    № 1

 

Склад

Координаційної ради з питань місцевого самоврядування

при голові Закарпатської обласної ради VІІ скликання

у новій редакції

 

 

Голова Закарпатської обласної ради
Перший заступник голови Закарпатської обласної ради
Заступник голови Закарпатської обласної ради
Керуючий справами виконавчого апарату Закарпатської обласної ради
Голова Берегівської районної ради (за згодою)
Голова Великоберезнянської районної ради (за згодою)
Голова Виноградівської районної ради (за згодою)
Голова Воловецької районної ради (за згодою)
Голова Іршавської районної ради (за згодою)
Голова Міжгірської районної ради (за згодою)
Голова  Мукачівської районної ради (за згодою)
Голова Перечинської районної ради (за згодою)
Голова Рахівської районної ради (за згодою)
Голова Свалявської районної ради (за згодою)
Голова Тячівської районної ради (за згодою)
Голова Ужгородської районної ради (за згодою)
Голова Хустської районної ради (за згодою)
Берегівський міський голова (за згодою)
Мукачівський міський голова (за згодою)
Ужгородський міський голова (за згодою)
Хустський міський голова (за згодою)
Чопський міський голова (за згодою)
Виноградівський міський голова (за згодою)
Рахівський міський голова (за згодою)
Свалявський міський голова (за згодою)
Голова Іршавської міської об’єднаної територіальної громади (за згодою)
Голова Перечинської міської об’єднаної територіальної громади

(за згодою)Голова Тячівської міської об’єднаної територіальної громади (за згодою)Великоберезнянський селищний голова (за згодою)Воловецький селищний голова (за згодою)Міжгірський селищний голова (за згодою)

 

Голова Координаційної  ради                                              М. Рівіс


На головну  Мапа   e-mail: admin@zak-rada.gov.ua Вгору