16 Апрель 2021

Координационный Совет

Пятница, 2 Февраль 2018

P И J E N N I

Координационный Совет по вопросам местных органов власти

при голові Закарпатської обласної ради

PL. Фолк, 4, m. Ужгород, 88008, Тел.: (03122) 61-31-40, Факс: 61-43-64

web:www.zakarpatrada.gov.UA, e-mail: Администратор@zakrada.gov.UA, код ЕДРПОУ 25435963

№ 1 далеко от 25 Ян 2018 года

 

Про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування

при голові Закарпатської обласної ради

VІІ скликання у новій редакції

 

З метою сприяння органам місцевого самоврядування області у реалізації принципів місцевого самоврядування, визначених Конституцією України і Європейською хартією місцевого самоврядування, вироблення узгодженої позиції щодо соціально-економічного та гуманітарного розвитку краю, ефективного використання економічного потенціалу області, підвищення її інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності, підготовки пропозицій щодо визначення першочергових заходів із впровадження європейських демократичних стандартів у сфері територіальної організації місцевого самоврядування,

Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Закарпатської обласної ради

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові Закарпатської обласної ради VІІ скликання у новій редакції, прилагаемый.

2. Затвердити склад Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Закарпатської обласної ради VІІ скликання у новій редакції згідно з додатком.

 

 

 

Голова Координаційної ради

M. Рівіс

 

 


УТВЕРЖДЕН

Рішення Координаційної ради

От 25.01.2018 року № 1

ПОЗИЦИЯ

про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування

при голові Закарпатської обласної ради VІІ скликання у новій редакції

И. Общие положения

1.1 Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Закарпатської обласної Ради VІІ скликання (далі – Координаційна рада) у своїй діяльності керується Конституцією України, законы Украины «о местных органов власти в Украине», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими нормативно-правовими актами у сфері місцевого самоврядування, рекомендаціями Координаційної ради та цим Положенням.

1.2 Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом і діє при голові обласної ради на громадських засадах упродовж сьомого скликання.

1.3 До складу Координаційної ради входять:

– голова обласної ради – голова Координаційної ради;

- Первый заместитель председателя областного совета;

– заступник голови обласної ради;

– Персонал Исполнительного директора регионального Совета;

– голови районних рад (за згодою);

– міські голови міст обласного значення (с согласия);

– міські голови міст районного значення (с согласия);

– голови об’єднаних міських територіальних громад (районних центрів) (с согласия);

– селищні голови (районних центрів) (с согласия).

II. Організація роботи Координаційної ради

 

2.1 Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Координаційної ради є повноважним, якщо у ньому бере участь не менше половини від її складу. Координаційна рада здійснює свою діяльність на принципах законності, гласності та колегіальності.

2.2 Засідання можуть скликатися як за пропозицією голови обласної ради – голови Координаційної ради, так і за пропозицією однієї третини від загального складу Координаційної ради.

2.3 Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова обласної ради – голова Координаційної ради, а в разі його відсутності – перший заступник голови або заступник голови обласної ради. За їх відсутності – обраний Координаційною радою головуючий.

2.4 Час і місце проведення чергового засідання Координаційної ради та орієнтовний перелік питань, що мають розглядатися на ньому, Определяет Глава регионального Совета. Пропозиції щодо формування порядку денного цих засідань та їх періодичності можуть вноситися членами Координаційної ради.

2.5 У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади інших рівнів, керівники асоціацій і об’єднань місцевого самоврядування.

2.6 Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат обласної ради.

III. Повноваження Координаційної ради

 

3.1 Координаційна рада приймає рішення, які мають рекомендаційний характер і підписуються головуючим на засіданні. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів членів Координаційної ради, які беруть участь у її засіданні.

3.2 Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє із президією, постоянные комиссии областного Совета, виконавчим апаратом обласної ради, органами місцевого самоврядування інших рівнів, місцевими органами виконавчої влади області, общественные отношения.

3.3. У разі необхідності можуть проводитися розширені та виїзні засідання Координаційної ради, а також спільні засідання Координаційної ради і президії обласної ради.

3.4 Координационный Совет:

– сприяє районним, міським, Тауншип, сільським радам області у вирішенні питань місцевого самоврядування, здійснює аналіз актуальних питань розвитку місцевого самоврядування в області;

– готує пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері місцевого самоврядування, з питань адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади в Україні;

– бере участь в організації обговорення в органах місцевого самоврядування, в депутаты местных советов, членами територіальних громад проектів нормативно-правових актів у сфері місцевого самоврядування, а також проектів рішень, що вносяться на розгляд обласної ради;

– сприяє реалізації принципів Європейської Хартії про місцеве самоврядування, рекомендацій Ради Європи та її органів з питань місцевого самоврядування, аналізує ефективність впровадження в практику місцевого самоврядування відповідних програм і зарубіжного досвіду;

– обговорює стан економічного і соціального розвитку області, местные общины;

– аналізує практичну діяльність органів місцевого самоврядування
щодо затвердження і реалізації регіональних, комплексних програм з питань соціально-економічного та культурного розвитку, інших цільових програм, розробляє практичні рекомендації з цих питань;

– вивчає діяльність органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, готує пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;

– розглядає питання щодо підвищення ефективності управління комунальною власністю, розв’язання проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності територій, розвитку соціальної сфери територіальних громад;

– проводить аналіз стану організаційної роботи органів місцевого самоврядування у здійсненні ними наданих законом повноважень, підвищенні ефективності роботи постійних комісій, виконавчих органів місцевих рад, зміцненні і вдосконаленні зв’язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;

– сприяє налагодженню ефективної взаємодії та конструктивних взаємозв’язків органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у вирішення питань місцевого значення;

– забезпечує вивчення, узагальнення і поширення досвіду та кращої практики роботи з питань, які відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування області;

– спрямовує увагу на поліпшення навчання посадових осіб місцевого самоврядування, підтримує зв’язки з асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями в системі місцевого самоврядування; аналізує ефективність впровадження в практику місцевого самоврядування перспективних програм зарубіжного досвіду;

– сприяє у проведенні семінарів, круглих столів, тематические совещания, у тому числі виїзних, з актуальних питань розвитку місцевого самоврядування за участю посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад області.

 

Применение

до рішення Координаційної ради

От 25.01.2018 року № 1

В состав

Координационный Совет по вопросам местных органов власти

при голові Закарпатской областной Совет VІІ скликання

у новій редакції

ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ
Перший заступник голови Закарпатської обласної ради
Заступник голови Закарпатської обласної ради
Керуючий справами виконавчого апарату Закарпатської обласної ради
Председатель Совета Береговский район (с согласия)
Глава Velikobereznâns′koï районного Совета (с согласия)
Глава Совета Виноградовского района (с согласия)
Председатель Совета Воловецкий район (с согласия)
Глава Ìršavs′koï районного Совета (с согласия)
Голова Міжгірської районної ради (с согласия)
Голова Мукачівської районної ради (с согласия)
Голова Перечинської районної ради (с согласия)
Голова Рахівської районної ради (с согласия)
Голова Свалявської районної ради (с согласия)
Голова Тячівської районної ради (с согласия)
Голова Ужгородської районної ради (с согласия)
Голова Хустської районної ради (с согласия)
Мэр города Берегово (с согласия)
Мэр г. Мукачево (с согласия)
Мэр Ужгорода (с согласия)
Мэр города Хуст (с согласия)
Мэр города Čops′kij (с согласия)
Виноградов мэр (с согласия)
Мэр города Рахов (с согласия)
Свалявский район мэр (с согласия)
Голова Іршавської міської об’єднаної територіальної громади (с согласия)
Голова Перечинської міської об’єднаної територіальної громади

(с согласия)Голова Тячівської міської об’єднаної територіальної громади (с согласия)Глава села Великий Берёзный (с согласия)Воловец деревня голова (с согласия)Міжгірський селищний голова (с согласия)

Голова Координаційної ради М. Рівіс


Дома  Карта   электронной почты: admin@zak-rada.gov.ua Вверх