Про Положення про виконавчий апарат Закарпатської обласної ради

Print Friendly, PDF & Email

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови Закарпатської обласної ради

28.02.2011 м. Ужгород №9/01-49


Про Положення про виконавчий

апарат Закарпатської обласної ради

Відповідно до статей 55, 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»:

1. Затвердити Положення про виконавчий апарат Закарпатської обласної ради (далі – Положення), що додається.
2. Установити, що голова обласної ради, його перший заступник та заступник, керуючий справами виконавчого апарату обласної ради несуть персональну відповідальність за виконання посадових повноважень згідно з розподілом.
3. Начальникам відділів виконавчого апарату обласної ради  доопрацювати і доповнити персональні функціональні обов’язки підлеглих працівників з урахуванням цього Положення.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Закарпатської обласної ради від 31.12.2009 р. № 28/01-49 «Про Положення про виконавчий апарат обласної ради».
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова  ради                                         І. Балога

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної ради
від 28 лютого 2011 року №9/01-49


ПОЛОЖЕННЯ
про виконавчий  апарат Закарпатської обласної ради

1. Загальні засади
1.1. Виконавчий апарат Закарпатської обласної ради (далі – виконавчий апарат)  утворюється обласною радою.
1.2. У своїй діяльності виконавчий апарат керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету  Міністрів України, рішеннями обласної ради, Регламентом роботи обласної ради та розпорядженнями голови обласної ради.
1.3.  Виконавчий апарат:
забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими;
здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє  здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування;
надає методичну та іншу практичну допомогу міським та районним радам відповідно до їхніх звернень.
1.4. Виконавчий апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами Закарпатської обласної державної адміністрації, Апаратом Верховної Ради України, виконавчими органами (апаратами) місцевих рад.
1.5. Виконавчий апарат має окремий баланс, реєстраційні рахунки в головному управлінні Державного казначейства України в Закарпатській області, користується печаткою із зображенням  Державного Герба України і найменуванням обласної ради.
1.6. Організація роботи виконавчого апарату здійснюється відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Регламенту роботи виконавчого апарату, цього Положення та Правил внутрішнього трудового розпорядку.
1.7. Працівникам виконавчого апарату видаються службові посвідчення встановленого взірця.
1.8. Після закінчення терміну або дострокового припинення повноважень обласної ради виконавчий апарат продовжує виконувати свої обов’язки. У разі зміни радою структури і чисельності виконавчого апарату, відповідні працівники звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.
1.9. Обрання нового складу обласної ради, її посадових осіб не є підставою для припинення служби працівниками виконавчого апарату ради, крім працівників патронатної служби.

2. Основні функції виконавчого апарату обласної ради
2.1. Виконавчий апарат відповідно до покладених на нього завдань:
– організовує і бере участь у забезпеченні  реалізації державної правової політики в діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої  влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування;  об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і громадянами;
– розробляє і здійснює заходи з підготовки і проведення сесій обласної ради, засідань її постійних комісій, президії обласної ради, координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, семінарів, нарад тощо;
– опрацьовує проекти рішень обласної ради та розпоряджень голови обласної ради, інші документи нормативно-правового характеру, що подаються на підпис керівництву, на відповідність законодавству, візує їх  за наявності віз  керівників  зацікавлених відділів та управлінь облдержадміністрації  або осіб, що їх заміщують;
– веде протоколи і стенограми засідань обласної ради, оформляє та своєчасно доводить рішення ради до виконавців, сприяє у виконанні рішень ради;
узагальнює депутатські запити, пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесіях або передані в письмовій формі головуючому на сесіях, доручення виборців, направляє їх виконавцям;
– оприлюднює рішення ради через обласну газету «Новини Закарпаття» та веб-сайт обласної ради;
забезпечує висвітлення діяльності голови обласної ради, його заступників, голів постійних комісій, депутатів обласної ради в друкованих і електронних засобах масової інформації;
– бере участь у розробці планів та організації навчання депутатів обласної ради, голів, заступників голів районних і міських рад, провідних спеціалістів апарату районних і міських рад;
– за необхідності та за дорученням голови обласної ради вивчає та узагальнює досвід роботи органів місцевого самоврядування, надає їм практичні та методичні консультації в розв’язанні окремих проблемних питань, розробляє пропозиції щодо удосконалення форм і методів їх діяльності. Може випускати методичні рекомендації з основних питань діяльності органів місцевого самоврядування;
– готує пропозиції щодо поліпшення взаємодії обласної ради з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;
– веде діловодство, здійснює контроль за проходженням документів у виконавчому апараті обласної ради;
– здійснює матеріально-технічне і фінансово-господарське забезпечення діяльності обласної ради;
– виконує інші функції відповідно до цього Положення та Регламенту роботи виконавчого апарату обласної ради.

3. Структура  виконавчого апарату  обласної ради
3.1. Структура виконавчого апарату, гранична чисельність працівників, витрати на їх утримання затверджуються рішенням обласної ради згідно із законодавчо встановленими вимогами.
3.2. Організовує і контролює роботу виконавчого апарату керуючий справами виконавчого апарату. У разі відсутності керуючого справами виконавчого апарату, його обов’язки, в частині забезпечення діяльності виконавчого апарату, виконує заступник керуючого справами  виконавчого   апарату.
3.3. Відділи та посадові особи виконавчого апарату керуються у своїй діяльності положеннями про відділи  (затвердженими головою обласної ради) та посадовими інструкціями (затвердженими керуючим справами виконавчого апарату).
3.4. До складу виконавчого апарату входять:
3.4.1. керівництво ради:
голова обласної ради, його перший заступник та заступник;
голова постійної комісії з питань бюджету;
керуючий справами виконавчого апарату обласної ради та його заступник;
патронатна служба;
3.4.2. відділ юридичного забезпечення;
3.4.3. відділ організаційної роботи;
3.4.4. відділ фінансово-господарського забезпечення;
3.4.5. загальний відділ.

Функціональні повноваження голови обласної ради, його першого заступника і заступника та керуючого справами виконавчого апарату обласної ради

4. Голова обласної ради
4.1. Здійснює свої повноваження відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законів України та несе персональну відповідальність за їх дотримання в межах строку повноважень обласної ради.
4.2. Очолює виконавчий апарат  та здійснює його керівництво.
4.3. За поданням керуючого справами виконавчого апарату затверджує Положення  про виконавчий  апарат.
4.4. На конкурсній або іншій законодавчо визначеній основі своїм розпорядженням призначає керуючого справами виконавчого апарату, керівників та спеціалістів відділів виконавчого апарату, працівників патронатної служби.
4.5. Координує роботу першого заступника та заступника голови обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату, голів постійних комісій обласної ради.

5. Перший заступник голови обласної ради
5.1. Здійснює свої повноваження відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законів України та несе персональну відповідальність за їх дотримання в межах строку повноважень обласної ради.
5.2. Здійснює повноваження голови обласної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.
5.3. Відповідає за:
– підготовку сесій ради з питань, які виносяться на її розгляд щодо бюджетного, майнового, земельного, інвестиційного, екологічного характеру та адміністративно-територіального устрою;
– сприяння головам постійних комісій обласної ради в проведенні засідань постійних комісій обласної ради;
– забезпечення підготовки засідань президії обласної ради;
– представлення ради, за дорученням голови обласної ради, у відносинах з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, громадянами;
– координацію дій із заступниками голови Закарпатської обласної державної адміністрації, начальниками управлінь та відділів обласної державної адміністрації, керівниками інших зацікавлених органів щодо своєчасного опрацювання матеріалів, які подаються ними на розгляд сесій обласної ради;
– доведення рішень обласної ради до виконавців і контроль за своєчасним поступленням інформацій про стан їх виконання;
– зв’язок із депутатами, групами і фракціями та надання їм допомоги в здійсненні їхніх повноважень;
– організацію матеріально-технічного забезпечення діяльності ради;
– навчання працівників виконавчого апарату обласної ради.
5.4. Здійснює контроль за раціональним використанням коштів, передбачених кошторисом витрат на утримання виконавчого апарату, вносить пропозиції голові обласної ради щодо їх ефективного і раціонального використання.
5.4. Вирішує питання співпраці обласної ради з органами місцевого самоврядування Берегівського, Виноградівського, Мукачівського, Рахівського, Тячівського, Хустського районів, Берегівським, Мукачівським та Хустським міськвиконкомами.
5.5. Веде особистий прийом громадян.
5.6. Очолює конкурсну комісію.
5.7. Вирішує інші питання, доручені головою обласної ради або радою.

6. Заступник голови обласної ради
6.1. Здійснює свої повноваження відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законів України та несе персональну відповідальність за їх дотримання у межах строку повноважень обласної ради.
6.2. У разі відсутності першого заступника голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює його повноваження.
6.3. Відповідає за:
– підготовку сесій ради з питань, які виносяться на її розгляд щодо діяльності закладів науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, туризму, транскордонного співробітництва, роботи національно-культурних товариств, асоціацій;
– організацію роботи з розгляду звернень громадян;
– своєчасне і якісне забезпечення підготовки і проведення днів депутата та засідань Координаційної  ради при голові обласної ради;
– забезпечення зв’язку із засобами масової інформації, оприлюднення в них важливих питань місцевого значення та рішень ради;
– проведення виїзних засідань комітетів Верховної Ради України в області, конференцій, семінарів, обговорення на місцях законопроектів та узагальнення вироблених пропозицій.
6.4. Вирішує питання співпраці обласної ради з органами місцевого самоврядування Великоберезнянського, Перечинського, Воловецького, Ужгородського, Свалявського, Міжгірського, Іршавського районів, Ужгородським та Чопським міськвиконкомами.
6.5. Очолює обласну комісію з питань поновлення прав реабілітованих,  комісію обласної ради із соціального страхування.
6.6. Веде особистий прийом громадян.
6.7. Вирішує інші питання, доручені головою обласної ради або радою.

7. Керуючий  справами виконавчого апарату обласної ради
7.1. Організовує роботу виконавчого апарату, персонально відповідає за виконання покладених на виконавчий апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та працівників структурних підрозділів виконавчого апарату .
7.2. Координує діяльність відділів виконавчого апарату, організовує оперативний контроль за виконанням структурними підрозділами доручень та розпоряджень голови обласної ради і його заступників.
7.3. Здійснює  контроль за:
– дотриманням керівниками структурних підрозділів та працівниками виконавчого апарату вимог Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» .
– дотриманням  Інструкції з діловодства у виконавчому апараті,  відповідає за стан обліку і звітності;
– організацією використання робочого часу працівниками виконавчого апарату, виконавською і трудовою дисципліною.
7.4. Забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію виконавчого апарату:
з Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України,
зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, апаратами  районних рад та виконавчими органами міських рад з питань, які належать до компетенції виконавчого апарату обласної ради.
7.5. За дорученням голови обласної ради:
– створює робочі групи, комісії зі складу посадових осіб виконавчого апарату для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду на нарадах при голові  обласної ради або на засіданнях дорадчих органів;
– входить до складу конкурсної та атестаційної комісії, є членом інших комісій та робочих груп, що утворюються у виконавчому апараті обласної ради та при облдержадміністрації, якщо інше не передбачено законом.
7.6. Затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів та працівників виконавчого  апарату.
7.7. Узгоджує та візує проекти рішень обласної ради, розпоряджень голови ради та інших документів, забезпечує їх якісну підготовку і розгляд, розробляє проекти нормативно-правових актів обласної ради, організовує проведення їх правової експертизи.
7.8. У разі відсутності керуючого справами, його повноваження виконує заступник керуючого справами.
7.9. Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою обласної ради.

8. Основні завдання і функції виконавчого апарату обласної ради щодо правового, організаційного та інформаційного забезпечення діяльності обласної ради

Виконавчий апарат здійснює:
8.1. Через відділ юридичного забезпечення:
– організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів обласною радою, її керівництвом та працівниками;
– організацію роботи зі зверненнями громадян.
8.2. Через відділ організаційної роботи:
– підготовку та організацію заходів з проведення сесій обласної ради, засідань її постійних комісій, президії обласної ради, координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, семінарів, нарад тощо;
– координацію роботи з надання методичної, консультативної допомоги депутатам обласної ради в організації їх діяльності, своєчасного проведення звітів перед виборцями, забезпечення їх відповідними матеріалами;
– забезпечення взаємозв’язку голови обласної ради та його заступників, голів постійних комісій з районними, міськими радами, обласною та районними державними адміністраціями, територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і громадянами.
8.3. Через прес-службу:
– висвітлення діяльності голови ради, його заступників та виконавчого апарату через друковані та електронні засоби масової інформації;
– забезпечення зв’язків керівництва, депутатського корпусу обласної ради із громадськістю шляхом організації прес-конференцій, брифінгів, інформаційних днів, зустрічей із виборцями тощо;
– підготовку матеріалів до виступів, заяв, звернень керівництва обласної ради до населення, прес-релізів, організації масової роботи – зустрічей із виборцями, активом, круглих столів тощо.

9. Основні  завдання і функції  виконавчого  апарату щодо матеріально-технічного, фінансового забезпечення діяльності обласної ради, організації використання робочого часу

9.1. Виконавчий апарат обласної ради здійснює заходи щодо утримання в належному стані приміщень обласної ради, проведення поточного та капітальних ремонтів, придбання та ремонту меблів, обладнання, оргтехніки, виготовлення друкованої продукції, забезпечення працівників виконавчого апарату канцелярським приладдям і папером, телефонним зв’язком, квитками для від’їздів у відрядження тощо.
Сприяє районним, міським (міст обласного підпорядкування) радам у вирішенні цих питань.
9.2. Замовлення на приладдя та канцтовари, необхідні для належної роботи,  подаються начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення безпосередньо керівниками структурних  підрозділів, а на обладнання та оргтехніку – за погодженням із керуючим справами.
9.3. Майно, що розташоване в робочих кімнатах, закріплюється за працівниками, які їх займають. Вони несуть особисту відповідальність за збереження і правильне використання закріпленого майна. При звільненні з роботи здають його відділу фінансово-господарського забезпечення, про що робляться відповідні відмітки в обхідному листі.
Перенесення майна з однієї робочої кімнати в іншу проводиться лише з дозволу начальника відділу фінансово-господарського забезпечення.
9.4. Організація чергування відповідальних  працівників виконавчого  апарату в приймальні голови обласної ради в неробочі та святкові дні, здійснюється відповідно до затвердженого графіку чергування.
9.5. Режим роботи  виконавчого апарату обласної ради.

Початок і закінчення роботи працівників виконавчого апарату обласної ради  та перерва для відпочинку і харчування встановлюються в такі години:

Понеділок – четвер                                                       П’ятниця
Початок робочого дня 9 год. 00 хв.                                    9 год. 00 хв.
Перерва на обід 13 год. 00 хв. – 13 год. 45 хв.           13 год. 00 хв. – 13 год. 45 хв.
Закінчення робочого дня 18 год. 00 хв.                                    16 год. 45 хв.

9.6 Відповідальні працівники виконавчого апарату обласної ради відлучення у службових справах погоджують зі своїми керівниками .
9.7. Відгули за роботу у вихідні і святкові дні, додаткові відпустки без збереження заробітної плати надаються працівникам виконавчого апарату за погодженням із керівником відділу та керуючим справами на підставі поданої заяви, а начальникам відділів – за погодженням з керуючим справами.
9.8. Головний спеціаліст по роботі з кадрами веде табельний облік робочого часу працівників виконавчого апарату обласної ради. Затверджені керуючим справами табелі до 28 числа щомісяця передаються у відділ фінансово-господарського забезпечення.

10. Порядок використання та зберігання печаток, штампів, бланків вихідної  документації

10.1. За розпорядженням голови обласної ради  велика та мала (діаметром 28 та 24 мм) гербові печатки обласної ради  передаються начальнику загального відділу.
Мала гербова печатка використовується для засвідчення Почесної грамоти обласної ради, Грамоти обласної ради, Подяки голови обласної ради та нагрудного знаку «За розвиток регіону».
На час відсутності  начальника загального відділу  зазначені гербові печатки передаються за актом заступнику начальника загального  відділу.
10.2. Виконавчий апарат має такі печатки:  „Загальний відділ”,  „Для відряджень”, „Канцелярія”, „Для пакетів”, кутовий та інші штампи, необхідні в роботі з документами.
10.3. Печатки і штампи зберігаються в умовах, що забезпечують їх надійну схоронність.
10.4. Відповідальність  за зберігання і законність використання печаток і штампів несе начальник загального відділу  виконавчого апарату обласної ради.
10.5. Вихідна кореспонденція, що спрямовується за межі обласної ради та її виконавчого апарату, відмічається нумератором шляхом проставлення чотиризначного номеру.

11. Інші питання діяльності виконавчого апарату Виконавчий апарат  обласної ради має право:
11.1. Утворювати робочі групи для досконалого вивчення і розгляду питань, що виносяться на розгляд пленарних засідань, засідань президії обласної ради, координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради тощо.
11.2. Залучати вчених, фахівців та спеціалістів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) області для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції.
11.3. Одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
11.4. Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до його компетенції.
11.5. Здійснювати інші функції і повноваження, передбачені законодавством,  відповідно до розпоряджень голови обласної ради.