Сталий розвиток Карпат

Print Friendly, PDF & Email

Проект

КОНЦЕПЦІЯ
Державної програми сталого розвитку Українських Карпат як складової частини програми Європейського Союзу «Карпатський простір»

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Гірські регіони, зокрема Українські Карпати, зберігають важливу природну і культурну спадщину та підтримують стабільність екосистем, які забезпечують життєдіяльність їх населення та населення прилеглих територій. При цьому гірські території наштовхуються на непрості виклики в економічному та соціальному зростанні внаслідок складних для розвитку господарства та життєдіяльності населення природних умов і потребують особливої політики регіонального розвитку. Необхідність такого підходу визнана міжнародним співтовариством та вітчизняними органами державного управління, підтверджена ратифікованими Україною важливими міжнародними документами, зокрема – Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат (Закон України № 1672 – IV (1672 – 15) від 07.04.2004 р.). Забезпечення комплексного підходу до розв’язання проблем сталого розвитку Карпатського регіону Європи вбачається через включення у розробку національної та регіональної політики та стратегії розвитку виокремленої політики, орієнтованої конкретно на гірські регіони. До цього закликає Рекомендація 296 (2010) Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи «Сталий розвиток гірських регіонів і досвід Карпатських гір». Такий підхід підтримано в Україні. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.09.2011р. № 896 – р визначено завдання щодо підготовки проекту Державної програми сталого розвитку Українських Карпат як складової частини програми Європейського Союзу «Карпатський простір».

Аналіз причин виникнення проблеми та обгрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

Для території Українських Карпат характерними є складні структурні проблеми, зокрема у сфері економічного розвитку, ринку праці, соціального становища населення, екології та природокористування.

Показники економічного розвитку гірських територій кількаразово поступаються середнім по регіону та країні. Це зумовлено ускладненими умовами господарювання в гірських місцевостях та звуженою секторально-галузевою структурою економіки, низьким розвитком транспортної та інженерної інфраструктури, відсутністю дієвих інструментів державної підтримки розвитку господарства у гірських регіонах, котре переважно має усі ознаки депресивності. Так, наприклад, за питомими показниками обсягу реалізованої промислової продукції у 2010 р. гірські райони Львівської області (Сколівський, Турківський) поступалися середньообласному показнику в 11,9 разів, за валовою продукцією сільського господарства в розрахунку на одну особу відставали від рівнинних районів у 2 – 3 рази. Про низький рівень економічного розвитку гірських районів Львівщини та життя місевого населення свідчать дані щодо питомих показників податкових надходжень, котрі у них в 2,7 рази нижчі середньообласного, та роздрібний товарооборот на одиницю населення, котрий нижчий від середньообласного у 4 рази. Таке ж становище у гірських районах інших областей.

Проблеми економічного розвитку зумовили проблеми зайнятості місцевого населення, серед котрих особливо гострими є безробіття та гіпертрофована зовнішня трудова міграція.

Як наслідок, рівень життя мешканці гірських територій Карпат залишається низьким, загострюються проблеми соціально-демографічного характеру – депопуляція, соціальна деградація, вимивання інтелектуального потенціалу, загроза втрати самобутньої культурної спадщини горян.

Природне середовище та природні ресурси Українських Карпат мають загальнодержавне значення. Особливою є їх роль у збереженні біо- та ландшафтного різноманіття, регулюванні клімату, формуванні водноресурсного, лісового, рекреаційного потенціалу країни. Разом з тим, регіону притаманні складні для вирішення екологічні проблеми – значне зменшення лісистості та неоптимальна структура ландшафтів, висока паводкова небезпека, ерозія земель, скиди у водойми забруднених стоків, неорганізоване нагромадження побутових та промислових відходів тощо.

Економічні, соціальні та екологічні проблеми й шляхи їх вирішення взаємопов’язані. У їх розв’язанні мають взяти участь органи державної та місцевої влади, господарюючі суб’єкти, наукові установи, громадські організації та мешканці регіону. Важливим при цьому є використання можливостей транскордонної та міжнародної співпраці, котру забезпечуєватиме участь у європейських програмах територіальної співпраці. Комплексне розв’язання проблем за широкою участю усіх зацікавлених сторін можливе шляхом розроблення, прийняття і виконання Державної програми сталого розвитку Українських Карпат як складової частини програми Європейського Союзу «Карпатський простір» (надалі – Програма).

Мета Програми

Метою Прогами є забезпечення сталого, збалансованого розвитку гірських територій Українських Карпат, підвищення їх економічної конкурентоспроможності та підняття рівня життя місцевого населення, охорона навколишнього природного середовища, збереження природних ресурсів Карпат та багатої етнокультурної спадщини регіону.

Визначення оптимального варіанту розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Вирішення завдань сталого розвитку гірських територій, подолання їх економічної та соціальної депресивності можливе за кількома варіантами.

Перший варіант- цільове спрямування державних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів для реалізації комплексу завдань, визначених Програмою.

Другий варіант – реалізація завдань, визначених Прорамою, за рахунок місцевих джерел із частковим залученням державних фінансових та інших ресурсів за діючими схемами та механізмами.

Третій варіант – запровадження для реалізації завдань Програми спеціального режиму залучення інвестицій з недержавного сектора в комплексі з використанням прямих державних вкладень, ресурсів органів місцевого самоврядування, коштів міжнародних програм, насамперед програми Європейського Союзу «Карпатський простір».

Оптимальним слід вважати третій варіант, який дасть змогу створити механізми економічного саморозвитку регіону, розширення сфери зайнятості місцевого населення та сконцентрувати використання коштів державного і місцевих бюджетів, міжнародної допомоги на вирішення соціальних, екологічних, інфраструктурних завдань.

Шляхи і способи розв’язання проблеми,строки виконання Програми

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

  • Створення сприятливих умов для подолання економічної депресивності гірських територій:

– запровадження спеціального режиму господарювання та інвестиційної діяльності на гірських територіях з встановленням податкових, митних та інших пільг інвесторам при реалізації ними завдань та заходів, передбачених Програмою;

– визначення меж територій, переліку видів економічної діяльності та програмних заходів, на котрі поширюватиметься спеціальний режим інвестиційної діяльності;

– підвищення інфраструктурної привабливості регіону через державне сприяння розвитку транспортної мережі, систем зв’язку та телекомунікацій, інженерної підготовки території – мереж електропостачання, водопроводу й каналізації, складування й переробки відходів тощо;

– сприяння розвитку традиційних та найбільш перспективних для регіону видів господарської діяльності – лісівництва, гірського сільського господарства, рекреаційно-туристичної сфери, екологічно сумісних видів промислової діяльності, включаючи переробку місцевих сировинних ресурсів, розвиток альтернативної енергетики;

– розробки та забезпечення реалізації найважливіших регіональних цільових економічних підпрограм («гірське тваринництво», «органічна продукція», «лісовий кластер», «рекреаційні центри», «зелений туризм», «надра Карпат», «відновлювана енергетика» тощо);

– розвитку ринкової інфраструктури в регіоні – оптово-роздрібних ринків, обслуговуючих кооперативів, агенцій територіального розвитку;

– розвитку транскордонної та міжрегіональної економічної співпраці.

  • Підвищення стандартів соціального забезпечення та поліпшення умов проживання місцевого населення:

– відновлення та розвитку об’єктів соціальної інфраструктури у населених пунктах Українських Карпат з доведенням їх до стандартів сусідських європейських країн (установи дитячого дошкільного виховання, освіти, медичного обслуговування, соціальної опіки, охорони правопорядку, фізкультури та спорту);

– розвитку об’єктів комунального господарства в регіоні (водопостачання, каналізація, збирання, переробка та складування відходів);

– сприяння розвитку комунальних та інших підприємств побутового обслуговування у населених пунктах;

– розвитку місцевого дорожнього господарства, реконструкції внутріпоселенської дорожньої мережі, будівництво чи доведення до сучасних стандартів сполучних доріг між сільськими населеними пунктами та адміністративними центрами.

  • Збереження та розвитку етнокультурної спадщини

– реконструкції та належного утримання мережі будинків культури, клубів, бібліотек, народних домів, організації на їх основі осередків культурного життя місцевих громад;

– відновлення та охорони об’єктів історичної, природної та культурної спадщини на гірських територіях;

– сприяння відновленню та розвитку художніх народних промислів.

  • Забезпечення охорони навколишнього природного середовище та техногенно-екологічної безпеки:

– лісовідновлення та оптимізації структури ландшафтів;

– завершення формування регіональної екологічної мережі в єдиній системі європейської екомережі;

– запобігання транскордонному впливу забруднення;

– проведення протипаводкових заходів та заходів із запобігання забрудненню поверхневих та підземних вод;

– вирішення питань збору, переробки, складування промислових та побутових відходів, недопущення засмічення території;

– проведення протиерозійних заходів та збереження грунтів від деградації;

– запобігання рекреаційній деградації ландшафтів.

Основні завдання Програми передбачається виконати протягом 2012 – 2020 років. Під час першого етапу (2012-2013 роки) очікується розроблення та прийняття нових і внесення змін до чинних нормативно-правових актів щодо забезпечення сталого розвитку гірських територій в Україні, з одночасним виконанням, згідно із визначеними термінами, заходів Програми, котрі не залежать від необхідності змін у чинному законодавстві та нормативних актах. На другому етапі виконнання Програми (2014-2020 роки) передбачається реалізувати більшість її завдань та створити необхідний економічний та управлінсько-організаційний базис для досягнення цілей сталого перспективного розвитку регіону.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання програми дасть змогу:

підвищити економічну конкурентноспроможність регіону та подолати проблеми його соціально-економічної депресивності;

розширити сферу зайнятості місцевого населення та сприяти вирішенню проблем безробіття;

підвищити соціальні стандарти та поліпшити умови життя місцевого населення;

запобігти прогресуючій депопуляції гірських територій та сприяти збереженню унікальної етнокультурної спадщини місцевого населення;

розв’язати найбільш гострі проблеми охорони навколишнього природного середовища, поліпшення екологічної ситуації, раціонального використання природних ресурсів Українських Карпат.

Цільові орієнтири Програми:

збільшення обсягів продукції, робіт та послуг суб’єктами господарювання та домогосподарствами регіону щонайменше у 3 рази в порівняльних цінах;

збільшення кількості робочих місць у сфері виробництва та надання послуг удвічі (без урахування державного сектора);

зростання середнього показника доходів зайнятого населення в Українських Карпатах до рівня, не нижче середнього по країні;

досягнення середнього по країні рівня забезпечення населення гірських територій Карпат соціальними та комунальними послугами;

досягнення європейських стандартів якості навколишнього природного середовища Українських Карпат.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Обсяги ресурсів, необхідних для виконання Програми, визначаться у процесі її розробки та встановлення конкретних програмних завдань і заходів.

Видатки на реалізацію програми здійснюватимуться за рахунок залучення коштів інвесторів, державного та місцевих бюджетів, інших коштів територіальних громад та приватних осіб. До виконання програми передбачається також залучити кошти міжнародної фінансової та технічної допомоги.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


**