АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Закарпатської обласної ради на 2020-2021 роки

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії

корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання

антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційну програму Закарпатської обласної ради на 2020-2021 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблено на виконання вимог частини 1 статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Метою Антикорупційної програми є впровадження комплексної системи правових, соціально-економічних, організаційно-управлінських та інших заходів щодо запобігання та протидії корупції в діяльності обласної ради.

          Основними завданнями Антикорупційної програми є:

– визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в обласній раді, заходи з їх реалізації, а також виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

– проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради, визначення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють;

– визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;

– забезпечення підвищення правової обізнаності посадових осіб та депутатів обласної ради;

– здійснення моніторингу ефективності реалізації в обласній раді антикорупційних заходів.

Обласна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст області, у межах повноважень, визначених Конституцією України та законами України, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними, міськими радами.

Загальна відомча політика обласної ради щодо запобігання та протидії корупції базується на принципах верховенства права і закону, пріоритету прав і свобод людини та громадянина, відкритості та прозорості діяльності, удосконалення внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції, участі посадових осіб та депутатів обласної ради у формуванні та реалізації антикорупційних процедур, невідворотності відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.

Загальна відомча політика обласної ради щодо запобігання та протидії корупції полягає у виявленні основних причин порушення антикорупційного законодавства (а також неефективних заходів управління, прогалин у правовому регулюванні діяльності підрозділів виконавчого апарату обласної ради), розробці та запровадженні ефективного внутрішнього механізму усунення або мінімізації корупційних чинників.

Обласна рада у межах своїх повноважень здійснює заходи з реалізації загальної відомчої політики стосовно запобігання та протидії корупції, такі як:

– заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

– здійснення внутрішнього контролю щодо своєчасного подання декларацій депутатами обласної ради, посадовими особами обласної ради та особами, які раніше працювали та мали статус посадової особи обласної ради;

– забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб;

– створення прозорої системи з добору кадрів та забезпечення прозорості у діяльності обласної ради;

– здійснення контролю за додержанням посадовими особами обласної ради вимог етичних норм поведінки;

– організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування;

– проведення правового аналізу проектів нормативно-правових та інших актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству;

– проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних aбo пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

– забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних aбo пов’язаних з корупцією правопорушень, факти підбурення ïx до вчинення корупційних правопорушень;

– забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості під час висвітлювання інформації про діяльність обласної ради на її офіційному веб-сайті;

– проведення серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення i протидії корупції;

– виявлення ризиків у діяльності посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради, які негативно впливають на виконання функцій місцевого самоврядування та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової; взаємодія зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

– інші заходи щодо запобігання i протидії корупції, передбачені чинним законодавством України.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної ради,

причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють

 

Виявлення корупційних ризиків, найбільш вразливих до корупції процесів, які мають місце під час здійснення посадовими особами та депутатами обласної ради своїх повноважень, а також причин та умов, що сприяють виникненню корупційних схем, є одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції.

Об’єктивне оцінювання корупційних ризиків є необхідним для профілактики порушень антикорупційного законодавства та надає можливість забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності та раціонально використовувати ресурси, спрямовані на проведення відповідної роботи.

Оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної ради здійснюється відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року  № 31.

Оцінювання корупційних ризиків у діяльності Закарпатської обласної ради проводиться Комісію з оцінки корупційних ризиків у Закарпатській  обласній раді (далі – Комісія), що діє на підставі розпорядження голови обласної ради від 30.05.2017 № 33/01-50 та уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Закарпатській обласній раді (далі –уповноважена особа), що діє на підставі Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Закарпатській обласній раді, яке затверджено розпорядженням голови обласної ради від 18.10.2019 №101/01-50.

Оцінювання корупційних ризиків полягає у визначенні об’єктів оцінки корупційних ризиків, необхідних джерел інформації, методів та способів оцінки корупційних ризиків, відповідальні особи та строків проведення оцінки.

Комісія, за поданням уповноваженої особи, визначає вразливі до ризиків функції та завдання обласної ради, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів її виконавчого апарату. Також проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища обласної ради на предмет виявлення чинників корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності, вивчає законодавчі та внутрішні організаційно-розпорядчі акти, які регулюють діяльність обласної ради та її органів на предмет виявлення дискреційних повноважень та норм, що сприяють вчиненню корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

Оцінювання корупційних ризиків здійснюється за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

За підсумками проведеної роботи Комісією щорічно складається звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради та виконання Антикорупційної програми (далі – звіт), що подається на затвердження голови обласної ради.

 

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків,

особи, відповідальні за ïx виконання, строки та необхідні ресурси

 

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію aбo мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

Перелік заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків, строки їх виконання та відповідальні особи, ресурси та очікувані результати наведено у додатку до Антикорупційної програми.

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм

антикорупційного спрямування

 

Для забезпечення проведення серед посадових осіб виконавчогоапарату обласної ради та депутатів обласної ради організаційної та роз’яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення i протидії корупції, впродовж дії Антикорупційної програми організовуються такі заходи:

1. Проведення семінарів для працівників виконавчого апарату обласної ради за темами:

– «Правові засади запобігання та протидії корупції»;

– «Етична поведінка посадової особи місцевого самоврядування як засіб запобігання та протидії корупції»;

– «Законодавство України про запобігання проявам корупції в аспекті здійснення публічних закупівель»;

– «Правові засади запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».

2. Забезпечення поширення актуальної інформації щодо змін законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, доведення до відома посадових осіб та депутатів обласної ради роз`яснень нормативно-правових актів антикорупційного спрямування та заходів Антикорупційної програми.

3. Надання консультацій та методичної допомоги з питань електронного декларування працівникам апарату та депутатам обласної ради.

4. Обов’язок забезпечення проведення серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради організаційної та роз’яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення i протидії корупції, впродовж дії Антикорупційної програми покладається на уповноважену особу.

V. Процедура щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного

перегляду антикорупційної програми

Для забезпечення належної реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою, в обласній раді здійснюється моніторинг її виконання.

Такий моніторинг проводиться уповноваженою особою, яка має право отримувати у письмовій формі інформацію від посадових осіб обласної ради про результати реалізації заходів Антикорупційної програми та подається на затвердження Комісії.

Виконавці програми щороку до 30 грудня інформують уповноважену особу про виконання відповідних заходів.

Комісія здійснює аналіз, узагальнення наданої інформації та до 15 січня наступного року інформує голову обласної ради про стан виконання Антикорупційної програми.

Під час моніторингу враховуються зміни законодавства у сфері запобігання корупції, здійснюється оцінка виконання заходів програми. Таку оцінку проводить Комісія.

Моніторинг та оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюються з урахуванням таких критеріїв:

– своєчасність (захід виконано в установлений строк; виконано, але з порушенням строків; захід не виконано через обставини, які об’єктивно унеможливили його виконання; захід не виконано);

– повнота (захід виконано в повному обсязі; захід виконано не в повному обсязі);

– результативність (міра досягнення задекларованих цілей, очікуваних результатів).

За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів, за наслідками проведеного оцінювання результатів їх здійснення, а також після проведення додаткового оцінювання раніше визначених корупційних ризиків до Антикорупційної програми можуть вноситись зміни шляхом прийняття обласною радою відповідних рішень.

Антикорупційна програма переглядається у разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства (зокрема антикорупційного), встановлення недостатньої ефективності окремих заходів програми, надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції.

Обов’язковою підставою перегляду Антикорупційної програми є  затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації.

У такому разі рішення про внесення змін до Антикорупційної програмиприймається обласною радою після набрання чинності відповідними актами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України на черговому пленарному засіданні згідно з планом підготовки сесії.